Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 За отредите на вратарите: от Кореевците бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.
2 А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;
3 Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.
4 И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият;
5 Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.
6 А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже:
7 Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха храбри мъже.
8 Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.
9 А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.
10 А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);
11 Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.
12 От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом.
13 И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бащините си домове.
14 И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север;
15 за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището;
16 за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.
17 Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама;
18 в Парвар към запад, четирима към пътя, който върви на горе, и двама в Парвар.
19 Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.
20 А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
21 Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините домове на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;
22 а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом.
23 От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците,
24 Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата.
25 А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит; -
26 тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините домове, хилядниците, стотниците и военачалниците.
27 От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.
28 Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син, - всичко посветено от кого да било, - бе под ръката на Селомита и на братята му.
29 От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела.
30 От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
31 Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им домове. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.
32 И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини домове, които цар Давид постави над рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29