Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А ето синовете, които се родиха на Давида в Хеврон: първородният, Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил, от кармилката Авигея;
2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;
3 петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла,
4 Шестимата му се родиха в Хеврон, гдето царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.
5 А тия му се родиха в Ерусалим: Сама, Совав, Натан и Соломон, четирима, от Витсавее, дъщеря на Амиила;
6 и Евар, Елисама, Елифалет,
7 Ногах, Нефес, Яфия,
8 Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;
9 всички тия бяха Давидови синове, освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.
10 А Соломонов син бе Ровоам; негов син, Авия; негов син, Аса; негов син, Иосафат;
11 негов син, Иорам; негов син, Охозия; негов син, Иоас;
12 негов син, Амасия; негов син, Азария; негов син, Иотам;
13 негов син, Ахаз; негов син, Езекия; негов син Манасия;
14 негов син, Амон; негов син Иосия.
15 А синовете на Иосия бяха: първородният Иоанан, вторият Иоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.
16 А Иоакимови синове: Ехония син му, Седекия негов син.
17 А Ехониев син бе Асир; негов син Салатиил,
18 и Малхирам, Федаия, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.
19 А Федаиеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,
20 и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.
21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исаия, синовете на Рафаия, синовете на Арнана, синовете на Авдия, синовете на Сехания.
22 А Сеханиев син, Семаия; и Семаиеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.
23 А Неариеви синове: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.
24 А Елиоинаеви синове: Одаия, Елиасив, Фелаия, Акув, Иоанан, Далаия и Ананий, седмина.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29