Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув и Симрон, четирима;
2 а Толови синове: Озий, Рафаия, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давида, числото им бе двадесет и две хиляди и шестотин;
3 а Озиеви синове: Езраия; и Езраиеви синове; Михаил, Авдия, Иоил и Есия, петима, всички началници.
4 И с тях, според поколенията им, според бащините им домове, имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.
5 А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.
6 Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;
7 а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които се преброиха според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;
8 а Вехерови синове: Земира, Иоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тия бяха Вехерови синове.
9 А броя на родословието им, според поколенията им, бе двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри.
10 А Едиилов син бе Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;
11 всички тия Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.
12 А Суфим и Уфим бяха Ирови синове; а Ахиров син бе Усим.
13 Нефталимови синове; Ясиил, Гуний, Есер и Селум внуци на Вала.
14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му; (а наложницата му сирианката роди Махира Галаадовия баща;
15 а Махир взе за жена сестрата на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а името на втория бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря.
16 А Махировата жена Мааха роди син и нарече го Фарес; а името на брата му бе Сарес, а синовете му: Улам и Раким;
17 и Уламов син бе Ведан. Тия бяха синовете на Галаада, син на Махира, Манасиевия син.
18 А сестра му Амолехет роди Исуда, Авиезера и Маала.
19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.
20 А Ефремови синове: Сутала; негов син, Веред; негов син, Тахат; негов син, Елеада; негов син, Тахат;
21 негов син, Завад; негов син, Сутала; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха защото бяха слезли да отнемат добитъка им.
22 А баща им Ефрем жали много дни; и братята му дойдоха да го утешат.
23 Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече го Верия, по причина на нещастието, което се бе случило в дома му;
24 (а дъщеря му бе Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);
25 и негов син бе Рефа; негови синове, Ресеф и Тела; негов син, Тахан;
26 негов син, Ладан; негов син, Амиуд; негов син, Елисама;
27 негов син, Нави; и негов син, Исус.
28 А притежанията им и жилищата им бяха Ветил със селата му, и към изток Нааран и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;
29 а, в пределите на Манасиевите потомци, Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му, и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Иосифа Израилевия син.
30 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;
31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.
32 А Хевер роди Яфлета, Сомира и Хотама, и тяхна сестра Суя;
33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тия са Яфлетови синове;
34 а Семирови синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;
35 а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал;
36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,
37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.
38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.
39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.
40 Всички тия бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отборни, силни и храбри, главни първенци. И броят им, според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29