Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.
2 А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.
3 И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците:
4 Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син;
5 и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му;
6 и от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;
7 а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одуия, Асенуевия син,
8 Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син;
9 и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини домове, според бащините им домове.
10 А от свещениците: Едаия, Иоиарив, Яхин
11 и Азария син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом;
12 и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син,
13 и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.
14 А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци;
15 и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия Асафовия син;
16 и Авдия син на Сомаия син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.
17 А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;
18 те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци;
19 а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Кореевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;
20 по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ;
21 а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане;
22 всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.
23 И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред.
24 Вратарите бяха на четирите страни, на изток, на запад, на север и на юг.
25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни.
26 Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.
27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.
28 И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.
29 Още някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите.
30 А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро.
31 А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава жертви.
32 И други от братята им, от потомците на каатците, бяха над присътствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.
33 И от тях бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите свободни от друго служене, защото се упражняваха в работата си денем и нощем,
34 Тия бяха началници на бащините домове на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.
35 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха:
36 а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,
37 Гедор, Ахио, Захария и Макелот;
38 а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.
39 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала.
40 А Ионатановият син бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея.
41 А Михееви синове бяха: Фитон, Мелех, Терея
42 и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса:
43 и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил.
44 А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29