Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Който обича поправление, обича знание, Но който мрази изобличения е невеж.
2 Добрият човек намира благоволение пред Господа; А зломисленика Той ще осъди.
3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, А коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си; А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
5 Мислите на праведните са справедливи, А намеренията на нечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.
7 Нечестивите се съсипват и няма ги, А домът на праведните ще стои.
8 Човек бива похвален според разума си, А опакият в сърце ще бъде поругаван.
9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си, От онзи, който се надига и няма хляб.
10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.
11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.
12 Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите, А коренът на праведния дава плод.
13 В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.
14 От плода на устата си човек се насища с добрини; И според делата на ръцете на човека му се въздава.
15 Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.
16 Безумният показва явно отегчението си, А благоразумният скрива оскърблението.
17 Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.
18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, А езикът на мъдрите докарва здраве.
19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги, А лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло; А радост имат тия, които съветват за мир.
21 Никаква пакост няма да се случи на праведния, А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.
22 Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.
23 Благоразумният човек покрива знанието си, А сърцето на безумните изказва глупостта си.
24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, А ленивите ще бъдат подчинени.
25 Теготата смирява човешкото сърце, А благата дума го развеселява.
26 Праведният води ближния си, А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си; Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.
28 В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31