Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Който се отлъчва от другите, търси само своето желание, И се противи на всеки здрав разум.
2 Безумният не се наслаждава от благоразумието, Но само от изявяване сърцето си.
3 С идването на нечестивия идва и презрение, И с подлостта идва и позор.
4 Думите из устата на човека са като дълбоки води, И изворът на мъдростта е като поток.
5 Не е добре да се приема нечестивия, Или да се изкривява съда на праведния.
6 Устните на безумния причиняват препирни, И устата му предизвикват плесници.
7 Устата на безумния са погибел за него, И устните му са примка за душата му.
8 Думите на шепотника са като сладки залъци, И слизат вътре в корема.
9 Немарливият в работата си Е брат на разсипника.
10 Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.
11 Имотът на богатия е укрепен град за него, И той е висока стена във въображението му.
12 Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето то се смирява.
13 Да отговаря някой преди да чуе, Е безумие и позор за него.
14 Духът на човека ще го подпира в немощта му; Кой може да подига унилия дух?
15 Сърцето на благоразумния придобива разум, И ухото на мъдрите търси знание.
16 Подаръкът, който дава човек, отваря място за него, И го привежда пред големците.
17 Който пръв защищава делото си изглежда да е прав, Но съседът му идва и го изпитва.
18 Жребието прекратява разприте, И решава между силите.
19 Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град, И разногласията им са като лостове на крепост.
20 От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; От произведението на устните си човек ще се насити.
21 Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
22 Който е намерил съпруга намерил е добро И е получил благоволение от Господа.
23 Сиромахът говори с умолявания, Но богатият отговаря грубо.
24 Човек, който има много приятели намира в това погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31