Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бразди; Той на където иска го обръща.
2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи, Но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие Е по-угодно за Господа от жертва
4 Надигнато око и горделиво сърце, Които за нечестивите са светилник, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, А на всеки припрян само - оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; Които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, Защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е твърде крив, А делото на чистия е право.
9 По-добре да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло, Ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато се накаже присмивателя, простият става по-мъдър, И когато се поучава мъдрия, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия, Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който затуля ушите си за вика на сиромаха, - Ще викне и той, но няма да бъде послушан.
14 Тайният подарък укротява ярост, И подаръкът в пазуха укротява силен гняв.
15 Радост е на праведния да върши правосъдие, А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума, Ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича удоволствие осиромашава, Който обича вино и масло не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния, И коварният наместо праведните.
19 По-добре да живее някой в пуста земя, Нежели със свадлива жена и досада.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия, А безумният човек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост, Намира живот, правда и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните, И събаря силата, на която те уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си Опазва душата си от смущения.
24 Присмивател се нарича оня горделив и надменен човек, Който действува с високоумна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява, Защото ръцете му не искат да работят,
26 Той се лакоми цял ден, А праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост, - Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине, А човек, който слуша поука - ще го търсят да говори всякога.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си, А праведният оправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум, Няма съвещание против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31