Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните са смели като млад лъв.
2 От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един неин управител продължава дълго време.
3 Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.
4 Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.
5 Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.
6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак между два пътя, макар и да е богат.
7 Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.
8 Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.
9 Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.
10 Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.
11 Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.
12 Когато тържествуват праведните има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.
13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
14 Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.
15 Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.
16 О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, Знай, че който мрази грабителство ще продължи дните си.
17 Човек, който е товарен с кръвта на друг човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.
18 Който ходи непорочно ще се избави, А който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне.
19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
21 Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.
22 Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.
23 Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.
24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.
25 Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.
27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си от тях ще има много клетви.
28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31