Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Осия 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Слушайте словото Господно, израилтяни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.
2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, Кражба и прелюбодейство; Разбиват къщи, и кръв допира до кръв.
3 Затова земята ще жалее, И всеки, който живее на нея, ще примре, Тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.
4 Но никой да се не противи нито да изобличава другиго; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.
5 Затова ще се подплъзнеш денем, И с тебе ще се подплъзне и пророка нощем; И Аз ще погубя майка ти.
6 Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.
7 Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.
8 Свещениците се хранят с греховете на людете Ми, И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.
9 И тъй, ще бъде; Каквито людете, такъв е свещеникът; И Аз ще ги накажа за постъпките им, И ще им въздам за делата им.
10 Защото ще ядат, но няма да се насищат; Ще блудствуват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.
11 Блудство, вино и мъст отнемат разума;
12 Людете Ми се допитват до дървото си, И жезълът им им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил, И те блудствуват и въстанаха изпод властта на своя Бог.
13 Жертвуват по върховете на бърдата, И кадят по хълмовете, Под дъбовете, тополите и тервинтите, Защото сянката им е добра; Затова дъщерите ви блудствуват, И снахите ви прелюбодействуват.
14 Няма особено да накажа дъщерите ви, когато блудствуват, Или снахите ви, когато прелюбодействуват; Защото самите бащи отиват насаме с блудниците И жертвуват с безчестните жени; Затова неразумните люде ще бъдат съборени.
15 Ако и да блудствуваш ти, Израилю, Поне да не беззаконствува Юда; Не дохождайте, прочее, в Галгал, Нито възлизайте във Вет-авен, Нито се кълнете с живота на Господа.
16 Защото Израил упорствува като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места.
17 Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.
18 Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да казват: Дайте! Първенците му са за срам нему.
19 Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14