Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
2 Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение.
3 Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, тъй щото да говоря тайната, която е в Христа, за която съм и в окови,
4 да я изявя така, както трябва да говоря.
5 Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.
6 Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.
7 Що се касае до мене, всичко що ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа, Тихик,
8 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете моето състояние, и той да утеши сърцата ви.
9 Изпратих с него и верния и възлюбен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.
10 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),
11 и Исус, наречен Юст. От обрязаните тия са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.
12 Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко що е Божията воля.
13 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.
14 Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас.
15 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.
16 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.
17 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.
18 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин].
Превод от 1940 г
1  2  3  4