Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Най-после братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово и да се прославя, както и у вас,
2 и да се избавим от неразбраните и нечестивите човеци; защото не във всички има вяра.
3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.
4 И уверени сме в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме.
5 А Господ да управи сърцата ви в Божията любов и в Христовото търпение.
6 Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас.
7 Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас;
8 нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас;
9 не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате.
10 Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.
11 Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.
12 На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб.
13 А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.
14 И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.
15 Обаче, недейте го счита за неприятел, а го наставлявайте като брат.
16 А сам Господ на мира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви.
17 Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така:
18 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. [Амин].
Превод от 1940 г
1  2  3