Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Тимотей 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,
4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.
6 Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,
7 които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.
9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.
10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,
11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.
12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.
13 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.
14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,
15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Превод от 1940 г
1  2  3  4