Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И рече Господ Авраму: Излез из земята си, и из рода си, и из дома бащин си, и иди в земята която ще ти покажа.
2 И ще те направя народ голям: ще те благословя, и ще възвелича името ти; и ще бъдеш в благословение.
3 И ще благословя онези които те благославят, и онези които те кълнат ще прокълна; и ще се благославят в тебе всичките племена на земята.
4 И отиде Аврам както му рече Господ; и с него отиде и Лот. А Аврам беше на възраст седемдесет и пет лета когато излезе из Харан.
5 И взе Аврам Сара жена си, и Лота братовия си син, и всичкия имот колкото бяха придобили, и хората що бяха придобили в Харан, и излязоха да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха в Ханаанската земя.
6 И премина Аврам оназ земя до мястото Сихем, до дъба Море: Ханаанците тогаз живееха в тази земя.
7 И яви се Господ Авраму и рече: На твоето семе ще дам таз земя. И съгради там олтар Господу който му се яви.
8 И от там премести се към гората която е на изток от Ветил та постави шатъра си, и имаше Ветил към запад, и Гай към изток; и съгради там олтар Господу, и призова името Господне.
9 И дигна се от там Аврам, и отиваше напред към пладне.
10 И стана глад в таз земя; и слезе Аврам в Египет да поживее там, защото гладът беше тежък в Ханаанската земя.
11 И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сара: Ето, зная че си жена хубава на глед;
12 и, може-би щом те видят Египтяните да рекат: Жена му е тая; и мене ще убият, а тебе ще оставят жива.
13 Кажи, моля, че ми си сестра, за да ми бъде добре поради тебе, и да се упази животът ми заради тебе.
14 И когато влезе Аврам в Египет, видяха Египтяните жената че беше твърде хубава.
15 И князовете Фараонови я видяха, и похвалиха я Фараону; и заведена биде жената в дома на Фараона.
16 И поради нея стори добро на Аврама; и той имаше овци, и говеда, и осли, и раби, и рабини, и ослици, и камили.
17 И порази Господ Фараона и дома му с големи язви заради Сара, жената Аврамова.
18 И повика Фараон Аврама, и рече: Що е това, което ми стори ти?
19 Защо ми не обади че ти е жена? Защо си рекъл: Сестра ми е? и аз щях да я зема за жена. И сега, ето жена ти, земи я, и иди си.
20 И настани му Фараон человеци, та го изпроводиха, него, и жена му, и всичко що имаше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50