Търсене в Библията онлайн
 
Битие 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И като беше Аврам на деветдесет и девет години, яви се Господ Авраму и рече му: Аз съм Бог Всемогущий: ходи пред мене, и бъди съвършен.
2 И ще поставя завета си между мене и тебе, и ще те умножа твърде много.
3 И падна Аврам на лицето си; и говори му Бог и рече:
4 Ето, моят завет е с тебе; и ти ще бъдеш отец на множество народи.
5 И името ти вече не ще се нарича Аврам (отец висок), но ще бъде името ти Авраам (отец на множество); защото отец на множество народи те направих.
6 И ще те наплодя твърде много, и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе.
7 И ще поставя моя завет между мене и тебе, и между потомците ти след тебе в родовете им, за вечен завет, да съм Бог на тебе и на потомството ти след тебе.
8 И ще дам на тебе и на потомците ти след тебе земята на твоето преселение, всичката Ханаанска земя, за вечно притежание; и ще им бъда Бог.
9 И рече Бог Аврааму: А ти ще упазиш завета ми, ти и потомците ти след тебе в родовете си.
10 Този е моят завет който ще упазите между мене и вас, и между потомците ти след тебе: всеки мъжки пол от вас ще бъде обрязан.
11 И ще обрежете краекожието на вашата плът; и ще бъде белег на завета между мене и вас.
12 И младенец между вас на осем дни ще се обреже, всеки мъжки пол в родовете ви, в дома родений, и със сребро купений от всеки чужденец който не е от твоето семе.
13 Непременно ще се обреже роденият в дома ти и купеният със среброто ти; и ще бъде моят завет в плътта ви завет вечен.
14 А необрязаният мъжки пол, комуто краекожието на плътта не се обреже, тая душа да се изтреби от людете си, защото е нарушила завета ми.
15 И рече Бог Аврааму: Сара жена си, не наричай вече името й Сара; но Сарра ще бъде името й.
16 И ще я благословя; ще ти дам още и син от нея, и ще я благословя, и тя ще стане майка на народи: царе на народи ще произлязат от нея.
17 И падна Авраам на лицето си и засмя се, и рече в сърцето си: На стогодишен человек ли ще се роди чадо? И Сарра, жена на деветдесет години, ще роди ли?
18 И рече Авраам Богу: Дано Исмаил да живее пред тебе.
19 И рече Бог: Наистина жена ти Сарра ще ти роди син, и ще наречеш името му Исаак; и ще поставя завета си с него за вечен завет, и с потомството му след него.
20 И за Исмаила, послушах те: ето, благослових го, и ще го наплодя, и ще го умножа твърде много: дванадесет князове ще се родят от него, и ще го направя народ велик.
21 Но завета си ще поставя с Исаака, когото ще ти роди Сарра догодина по това време.
22 И като свърши да говори с Авраама Бог, възлезе си от него.
23 И взе Авраам сина си Исмаила, и всичките родени в дома му, и всичките купени със среброто му, всеки мъжки пол от человеците на Авраамовия дом, и обряза краекожието на плътта им в този истия ден, както му рече Бог.
24 А Авраам беше на деветдесет и девет години, когато биде обрязано краекожието на плътта му.
25 А Исмаил син му беше на тринадесет години, когато биде обрязано краекожието на плътта му.
26 В истия този ден обряза се Авраам и син му Исмаил.
27 И всичките человеци на дома му, които бяха родени в дома, и които бяха купени със сребро от иноплеменници, обрязаха се с него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50