Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И тръгна Авраам от там към южната земя, и насели се между Кадис и Сур, и стана пришлец в Герар.
2 И рече Авраам за жена си Сарра: Сестра ми е; и Авимелех Герарският цар прати и взе Сарра.
3 И дойде Бог при Авимелеха през нощта насъне и рече му: Ето, ти умираш поради тази жена която си взел; защото тя си има мъж.
4 А Авимелех не беше се приближил при нея; и рече: Господи, ще убиеш ли и праведен народ?
5 Не рече ли ми той: Сестра ми е? и тя пак, тя рече: Брат ми е. С незлобие на сърдцето си и с чистота на ръцете си сторих аз това.
6 И рече му Бог насъне: И аз познах че това си сторил ти с незлобие на сърдцето си; и аз още те задържах да не съгрешиш пред мене, за това не те оставих да се прикоснеш до нея.
7 И сега върни жената на человека, защото е пророк, и ще се помоли за тебе, и ще живееш, но ако я не върнеш, знай че непременно ще умреш, ти и всичките твои.
8 И като стана рано на сутринта, Авимелех повика всичките си слуги и каза всички тези думи в ушите им; и человеците се много уплашиха.
9 И повика Авимелех Авраама и рече му: Що стори ти с нас? и какво ти съгреших, та нанесе на мене и на царството ми голям грях? Направил си ми работи които не трябва да се правят.
10 И рече Авимелех Аврааму: Що си видял ти, та стори това нещо?
11 И рече Авраам: Понеже аз рекох: Не ще да има страх Божий в това място; и ще ме убият заради жена ми.
12 И наистина сестра ми е, дъщеря на баща ми, но не дъщеря на майка ми; и стана ми жена.
13 И когато ме стори Бог да странствувам от бащиния си дом, рекох й: Това добро ще ми сториш: на всяко място дето отидем, казвай за мене: Той ми е брат.
14 И взе Авимелех овци, и говеда, и раби, и рабини, и даде Аврааму, и върна му Сарра жена му.
15 И рече Авимелех: Ето земята ми пред тебе: насели се дето ти е угодно.
16 И на Сарра рече: Ето, дадох тисяща сребърници на брата ти; ето, това ти е покривало за очите пред всички които са с тебе и пред всички други. И така биде тя обличена.
17 И помоли се Авраам Богу; и изцели Бог Авимелеха, и жена му, и рабините му; и родиха чада.
18 Защото Господ беше заключил съвсем всички ложесна в дома Авимелехов поради Сарра, жената Авраамова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50