Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И стана глад на земята, освен първия глад който стана в Авраамовите дни. И отиде Исаак при Авимелеха, Филистимския цар в Герар.
2 И яви му се Господ и рече: Не слязвай в Египет: живей в земята която ще ти река:
3 остани като пришлец в таз земя; и аз ще бъда с тебе, и ще те благословя, защото на тебе и на потомството ти ще дам всички тези места; и ще изпълня клетвата с която се заклех Аврааму отцу твоему;
4 и ще умножа потомството ти като небесните звезди, и ще дам на потомството ти всички тези места; и ще се благословят в твоето семе всичките земни народи;
5 понеже Авраам послуша гласа ми, и упази завещанията ми, заповедите ми, повеленията ми, и законите ми.
6 И живееше Исаак в Герар.
7 И жителите на това място попитаха за жена му; и рече: Сестра ми е; защото се убоя да рече: Жена ми е; и думаше: Да ме не убият местните жители за Ревека; понеже бе красна на глед.
8 И като преседя там много дни, Авимелех Филистимският цар погледна от прозореца и видя, и, ето, Исаак играеше с жена си Ревека.
9 И викна Авимелех Исаака и рече: Ето, наистина тя ти е жена; а как си рекъл ти: Сестра ми е? И рече му Исаак: Защото рекох да не умра поради нея.
10 И рече Авимелех: Що е това което си сторил нам? Без малко щеше да лежи някой от людете с жена ти, и щеше да нанесеш върху нас престъпление.
11 И заповяда Авимелех на всичките люде и рече: Който докачи тогоз человека или жена му непременно ще се умъртви.
12 И посея Исаак в онази земя, и събра през онова лято стократно; и благослови го Господ.
13 И увеличаваше се този человек, и напредваше да става велик, додето стана твърде велик.
14 И придоби овци, и говеда, и раби много; а Филистимците му завидяха.
15 И всичките кладенци които бяха изкопали рабите бащини му в дните на баща му Авраама, затулиха ги Филистимците, и напълниха ги с пръст.
16 И рече Авимелех Исааку: Иди си от нас, защото ти стана много по-силен от нас.
17 И отиде от там Исаак, и постави шатрите си в Герарския дол, и живееше там.
18 И изкопа изново Исаак водните кладенци които бяха изкопани в дните на баща му Авраама, а Филистимците бяха ги затулили след Авраамовата смърт; и нарече ги по имената с които баща му беше ги нарекъл.
19 И изкопаха Исааковите раби в дола, и намериха там кладенец на жива вода.
20 И препираха се Герарските пастири с Исааковите пастири и думаха: Наша е водата; и нарече Исаак кладенеца Есек, защото се препираха с него.
21 И изкопаха друг кладенец, и препираха се и за него, за това го нарече Ситна.
22 И премести се от там и изкопа друг кладенец, и за него не се препираха, и нарече го Роовот и думаше: Защото сега ни разпространи Господ, и ще се наплодим на тази земя.
23 И от там възлезе на Вирсавее.
24 И яви му се Господ през оназ нощ и рече: Аз съм Бог на отца ти Авраама: не бой се, защото аз съм с тебе, и ще те благословя, и ще умножа твоето семе, заради Авраама раба моего.
25 И съгради там олтар, и призова името Господне, и разпростре там шатъра си; и изкопаха там Исааковите раби кладенец.
26 Тогаз Авимелех дойде при него от Герар, и Охозат приятелят му, и Фихол военачалникът му.
27 И рече им Исаак: Защо дойдохте при мене, като ме възненавидяхте вие, и изпъдихте ме от вас си?
28 И те рекоха: Видяхме явно че Господ е с тебе, и рекохме: Да бъде сега клетва между нас, между нас и тебе, и да направим договор с тебе
29 че няма да ни сториш зло, както ние не те докачихме, и както само добро сме ти правили, и те изпратихме с миром: сега ти си благословен от Господа.
30 И направи им пир; и ядоха и пиха.
31 И станаха на утринта и заклеха се един на друг: тогаз Исаак ги изпроводи, и отидоха си от него с миром.
32 И в истия ден дойдоха Исааковите раби и му известиха за кладенеца който изкопаха, и рекоха му: Намерихме вода.
33 И нарече го Савее; затова е името на града Вирсавее до днес.
34 А Исав беше на четиридесет години когато взе за жена Юдита дъщерята на Веири Хетееца, и Васемата дъщерята на Елона Хетееца.
35 И те бяха горест на душата на Исаака и Ревека.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50