Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 33 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И вдигна Яков очите си и видя, и, ето, Исав идеше, и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия, и на Рахил, и на двете рабини.
2 И рабините и децата им тури напред, а Лия и децата и след тях, а Рахил и Йосифа най-подир.
3 А сам замина пред тях, и поклони се до земята седем пъти доде да стигне при брата си.
4 И завтече се Исав да го посрещне, и пригърна го, и падна на врата му, и целуна го; и плакаха.
5 И дигна очите си и видя жените и децата, и рече: Какви ти са тези? И той рече: Те са децата които Бог дари на твоя раб.
6 Тогаз пристъпиха рабините, те и децата им, и поклониха се.
7 Така пристъпиха и Лия и децата й и поклониха се; и след това пристъпиха Йосиф и Рахил и поклониха се.
8 И рече: Какъв ти е всичкий този пълк който срещнах? А той рече: За да намеря благодат пред господаря си.
9 И рече Исав: Имам много, брате мой имай ти своите си.
10 И речеЯков: Не, но моля, ако съм намерил благодат пред тебе, приими дара ми от ръцете ми, защото видях лицето ти като че видях лице Божие, и ти си се възблагодарил от мене.
11 Приими, моля, благословението ми което ти е принесено; защото ме помилва Бог, и имам всичко. И принуди го, и прие.
12 И рече: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред тебе.
13 И рече му Яков: Господарят ми знае че децата са слаби, и имам с мене дойни овци и говеда. и ако ги принудят един само ден, всичкото стадо ще измре.
14 Нека замине, моля, господарят ми пред раба си; и аз ще карам полека според вървежа на скотовете които са пред мене, и според вървежа на децата, доде стигна при господаря си в Сиир.
15 И рече Исав: Да оставя с тебе от людете които са с мене. А той рече: Защо и това? Стига да намеря благодат пред господаря си.
16 И тъй, върна се Исав в онзи ден на пътя си в Сиир.
17 И отиде Яков в Сокхот, и съгради си къща, и за скотовете си направи кошари; за това нарече името на мястото Сокхот.
18 И като се върна Яков от Падан-арам, дойде в Салим, град Сихемов, който е в Ханаанската земя; и разположи се пред града.
19 И купи стяжанието на нивата дето простря шатъра си от синовете на Емора, отца Сихемова, за сто сребърници.
20 И постави там олтар, и нарече го Ел-елое-Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50