Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 35 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И рече Бог Якову: Стани, възлез на Ветил, и насели се там; и направи там олтар Богу който ти се яви когато бягаше ти от лицето на Исава брата си.
2 И рече Яков на дома си и на всичките които бяха с него: Изхвърлете чуждите богове които са между вас, и очистете се, и променете дрехите си;
3 и да станем да възлезем на Ветил, и там ще направя олтар Богу който ме послуша в деня на оскърбението ми, и с мене бе по пътя по който ходех.
4 И дадоха Якову всичките чужди богове що бяха в ръцете им, и обеците които бяха на ушите им; и скри ги Яков под теревинта който бе при Сихем.
5 Тогаз си тръгнаха; и нападна страх Божий на градовете които бяха наоколо им; и не гониха Якововите синове.
6 А Яков дойде в Луз, който е в Ханаанската земя (то ест, Ветил,). той и всичките люде които бяха с него.
7 И съгради там олтар, и нарече името на мястото Ел-Ветил; защото там му се яви Бог, когато бягаше от лицето на брата си.
8 А Девора кърмилницата на Ревека умря, и погребе се долу от Ветил под дъба; и наименува се дъбът Дъб на Плач.
9 И пак се яви Бог Якову като се върна от Падан-арам, и благослови го.
10 И рече му Бог: Името ти е Яков: не ще да се именуваш вече Яков; но Израил ще бъде името ти. И нарече името му Израил.
11 И рече му Бог: Аз съм Бог Всемогъщий: плоди се и умножавай се. Народ и множество народи ще бъдат от тебе, и царе ще излязат из чреслата ти;
12 и земята която дадох Аврааму и Исаку, тебе ще я дам; и на семето ти по тебе ще дам земята.
13 И възнесе се Бог от него, от мястото дето говори с него.
14 И постави Яков стълп на мястото дето говори с него Бог, стълп каменен, и направи на него възлияние, и възлия на него елей.
15 И нарече Яков името на мястото дето говори Бог с него, Ветил.
16 След това тръгна от Ветил; и като остана малко разстояние да стигнат в Ефрата, Рахил роди; и претърпя голяма мъка в раждането си.
17 А като се намерваше в мъката на раждането, рече й бабата: Не бой се, защото и той ти е син.
18 И като предаваше душа, (защото умря,) нарече името му Венони; а отец му нарече го Вениамин.
19 И умря Рахил, и погребе се на пътя на Ефрата, която е Витлеем.
20 И постави Яков стълп на гроба й: той е стълпът на Рахилиния гроб дори до днес.
21 А тръгна Израил, и разпростря шатъра си отвъд Мигдал-едер.
22 И когато живееше Израил в оназ земя, отиде Рувим и лежа с Вала наложницата на отца си; и чу това Израил. А бяха Якововите синове дванадесет:
23 синовете на Лия: Рувим първородний Яковов, и Симеон, и Левий, и Юда, и Исахар, и Завулон;
24 синовете на Рахил: Йосиф и Вениамин;
25 а синовете на Вала Рахилината рабиня: Дан и Нефталим;
26 а синовете на Зелфа Лиината рабиня: Гад и Асир: тези са Якововите синове които му се родиха в Падан-арам.
27 А Яков дойде при Исака отца си в Мамврий, в Кириат-арва, който е Хеврон дето Авраам и Исаак бяха пришелци.
28 И дните на Исака бяха сто и осемдесет лета.
29 И издъхна Исак и умря, и прибра се при своите люде, стар и сит от дни; и погребоха го Исав и Яков синовете му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50