Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 36 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И това е родословието на Исава, който е Едом.
2 Исав си взе жени от дъщерите Хананейски: Ада дъщерята на Елона Хетеина, и Оливема Анаевата дъщеря, внука на Севегона Евеина,
3 и Васемата дъщерята на Исмаила, сестра на Наваиота.
4 И роди Ада Исаву Елифаза; и Васемата роди Рагуила
5 и Оливема роди Иеуса и Иеглома и Корея; тези са синовете на Исава които му се родиха в Ханаанската земя.
6 А Исав взе жените си и синовете си и дъщерите си и всичките человеци на дома си, и стадата си и всичките си скотове, и всичкия си имот що придоби в Ханаанската земя, и отиде на друга земя далеч от Якова брата си.
7 Защото имотът им беше толкоз много щото не можеха да живеят наедно: и не можеше земята на пришелствието им да ги вмести заради скотовете им.
8 И насели се Исав на гората Сиир. Исав е Едом.
9 И това е родословието на Исава, отца на Едомяните, в гората Сиир.
10 Тези са имената на синовете Исавови: Елифаз синът на Ада жената Исавова, Рагуил синът на Васемата жената Исавова.
11 А синовете на Елифаза бяха: Теман, Омар, Сефо, и Готом, и Кенез.
12 А Тамна беше наложница на Елифаза Исавовия син, и роди Елифазу Амалика: тези бяха синовете на Ада Исавовата жена.
13 И тези са синовете на Рагуила: Нахат, и Зара, Сама, и Миза; тези бяха синовете на Васемата Исавовата жена.
14 И тези бяха синовете на Оливема Анаевата дъщеря, внуката Севегонова, Исавовата жена; и роди Исаву Иеуса, и Иеглома, и Корея.
15 Тези бяха князовете на Исавовите синове, синовете на Елифаза Исавовия първороден: княз Теман, княз Омар, княз Сефо, княз Кенез,
16 княз Корей, княз Готом, княз Амалик: тези са Елифазовите князове в земята Едом: тези бяха синовете на Ада.
17 И тези бяха синовете на Рагуила Исавовия син: княз Нахат, княз Зара, княз Сама, княз Миза: тези са Рагуиловите князове в земята Едом: тези бяха синовете на Васемата Исавовата жена.
18 И тези бяха синовете на Оливема Исавовата жена: княз Иеус, княз Иеглом, княз Корей: тези бяха князовете от Оливема Анаевата дъщеря, жената Исавова.
19 Тези са синовете на Исава, който е Едом ; и тези са князовете им.
20 Тези са синовете на Сиира Хореянина които живееха в оназ земя: Лотан, и Совал, и Севегон, и Ана,
21 и Дисон, и Асар, и Дисан: тези са князовете на Хореяните, Сиировите синове, в земята Едом.
22 А синовете на Лотана бяха Хори и Емам; и сестра Лотанова, Тамна.
23 А тези бяха синовете на Совала: Алван, и Манахат, и Гевал, Сефо, и Онан.
24 А тези бяха синовете на Севегона: Ая и Ана: този е Ана който намери горещите води в пустинята когато пасеше ослите на Севегона отца си.
25 А тези бяха синовете Анаеви: Дисон; и Оливема Анаевата дъщеря.
26 А тези бяха синовете на Дисона: Амадан, и Асван, и Иерам, и Харан.
27 А тези бяха синовете на Асара: Валаан, и Заван, и Акан .
28 А тези бяха синовете на Дисана: Уз и Аран.
29 Тези са князовете на Хоряните: княз Лотан, княз Совал, княз Севегон, княз Ана,
30 княз Дисон, княз Асар, княз Дисан : тези са князовете на Хореяните според княжествата им в земята Сиир.
31 А тези са царете които царуваха в земята Едом преди да се възцари цар над синовете Израилеви.
32 И царува в Едом Вела синът на Веора; а името на града му бе Денпава.
33 И умря Вела; и въцари се вместо него Иовав синът на Зара, от Восора.
34 И умря Иовав; и въцари се вместо него Хусам, от земята на Теманяните.
35 И умря Хусам; и въцари се вместо него Адад синът на Вадада, който порази Мадиамците на полето Моав; а името на града му бе Авит.
36 И умря Адад; и въцари се вместо него Самла, от Масрека.
37 И умря Самла; и въцари се вместо него Саул, от Роовот, който е при реката.
38 И умря Саул; и въцари се вместо него Вааланан синът на Аховора.
39 И умря Вааланан Аховоровий син; и въцари се вместо него Адар; а името на града му бе Пау; и името на жена му, Метавеил дъщеря на Матреда, внука Мезаавова.
40 И тези са имената на Исавовите князове според племената им, според местата им , според имената им : княз Тамна, княз Алва, княз Иетет,
41 княз Оливема, княз Ила, княз Финон,
42 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар,
43 княз Магедиил, княз Прам: тези са князовете на Едома според населенията им в земята на стяжанието им: той е Исав отецът на Едомяните.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50