Търсене в Библията онлайн
 
Битие 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И това е родословието на Исава, който е Едом.
2 Исав си взе жени от дъщерите Хананейски: Ада дъщерята на Елона Хетеина, и Оливема Анаевата дъщеря, внука на Севегона Евеина,
3 и Васемата дъщерята на Исмаила, сестра на Наваиота.
4 И роди Ада Исаву Елифаза; и Васемата роди Рагуила
5 и Оливема роди Иеуса и Иеглома и Корея; тези са синовете на Исава които му се родиха в Ханаанската земя.
6 А Исав взе жените си и синовете си и дъщерите си и всичките человеци на дома си, и стадата си и всичките си скотове, и всичкия си имот що придоби в Ханаанската земя, и отиде на друга земя далеч от Якова брата си.
7 Защото имотът им беше толкоз много щото не можеха да живеят наедно: и не можеше земята на пришелствието им да ги вмести заради скотовете им.
8 И насели се Исав на гората Сиир. Исав е Едом.
9 И това е родословието на Исава, отца на Едомяните, в гората Сиир.
10 Тези са имената на синовете Исавови: Елифаз синът на Ада жената Исавова, Рагуил синът на Васемата жената Исавова.
11 А синовете на Елифаза бяха: Теман, Омар, Сефо, и Готом, и Кенез.
12 А Тамна беше наложница на Елифаза Исавовия син, и роди Елифазу Амалика: тези бяха синовете на Ада Исавовата жена.
13 И тези са синовете на Рагуила: Нахат, и Зара, Сама, и Миза; тези бяха синовете на Васемата Исавовата жена.
14 И тези бяха синовете на Оливема Анаевата дъщеря, внуката Севегонова, Исавовата жена; и роди Исаву Иеуса, и Иеглома, и Корея.
15 Тези бяха князовете на Исавовите синове, синовете на Елифаза Исавовия първороден: княз Теман, княз Омар, княз Сефо, княз Кенез,
16 княз Корей, княз Готом, княз Амалик: тези са Елифазовите князове в земята Едом: тези бяха синовете на Ада.
17 И тези бяха синовете на Рагуила Исавовия син: княз Нахат, княз Зара, княз Сама, княз Миза: тези са Рагуиловите князове в земята Едом: тези бяха синовете на Васемата Исавовата жена.
18 И тези бяха синовете на Оливема Исавовата жена: княз Иеус, княз Иеглом, княз Корей: тези бяха князовете от Оливема Анаевата дъщеря, жената Исавова.
19 Тези са синовете на Исава, който е Едом ; и тези са князовете им.
20 Тези са синовете на Сиира Хореянина които живееха в оназ земя: Лотан, и Совал, и Севегон, и Ана,
21 и Дисон, и Асар, и Дисан: тези са князовете на Хореяните, Сиировите синове, в земята Едом.
22 А синовете на Лотана бяха Хори и Емам; и сестра Лотанова, Тамна.
23 А тези бяха синовете на Совала: Алван, и Манахат, и Гевал, Сефо, и Онан.
24 А тези бяха синовете на Севегона: Ая и Ана: този е Ана който намери горещите води в пустинята когато пасеше ослите на Севегона отца си.
25 А тези бяха синовете Анаеви: Дисон; и Оливема Анаевата дъщеря.
26 А тези бяха синовете на Дисона: Амадан, и Асван, и Иерам, и Харан.
27 А тези бяха синовете на Асара: Валаан, и Заван, и Акан .
28 А тези бяха синовете на Дисана: Уз и Аран.
29 Тези са князовете на Хоряните: княз Лотан, княз Совал, княз Севегон, княз Ана,
30 княз Дисон, княз Асар, княз Дисан : тези са князовете на Хореяните според княжествата им в земята Сиир.
31 А тези са царете които царуваха в земята Едом преди да се възцари цар над синовете Израилеви.
32 И царува в Едом Вела синът на Веора; а името на града му бе Денпава.
33 И умря Вела; и въцари се вместо него Иовав синът на Зара, от Восора.
34 И умря Иовав; и въцари се вместо него Хусам, от земята на Теманяните.
35 И умря Хусам; и въцари се вместо него Адад синът на Вадада, който порази Мадиамците на полето Моав; а името на града му бе Авит.
36 И умря Адад; и въцари се вместо него Самла, от Масрека.
37 И умря Самла; и въцари се вместо него Саул, от Роовот, който е при реката.
38 И умря Саул; и въцари се вместо него Вааланан синът на Аховора.
39 И умря Вааланан Аховоровий син; и въцари се вместо него Адар; а името на града му бе Пау; и името на жена му, Метавеил дъщеря на Матреда, внука Мезаавова.
40 И тези са имената на Исавовите князове според племената им, според местата им , според имената им : княз Тамна, княз Алва, княз Иетет,
41 княз Оливема, княз Ила, княз Финон,
42 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар,
43 княз Магедиил, княз Прам: тези са князовете на Едома според населенията им в земята на стяжанието им: той е Исав отецът на Едомяните.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50