Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 40 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И след това, виночерпецът на Египетския цар и хлебарят съгрешиха на господаря си Египетския цар.
2 И разгневи се Фараон на двамата си дворници, на началника на виночерпците, и на началника на хлебарите.
3 И тури ги под стража, в дома на началника на телохранителите, у крепостната тъмница, в мястото дето Йосиф бе затворен.
4 А началникът на телохранителите предаде ги Йосифу, и той им слугуваше; и бидоха няколко време в тъмницата.
5 И виночерпецът и хлебарят на Египетския цар които бяха затворени у крепостната тъмница видяха сън двамата, всеки съновидението си в истатата нощ, всеки според тълкованието на съновидението си.
6 А Йосиф влезе при тях на утринта и видя ги; и, ето, бяха смутени.
7 И попита Фараоновите дворници които бяха заедно с него в тъмницата у дома на неговия господар, и рече: Защо са лицата ви скърбни днес?
8 И те му рекоха: Сънувахме сън; и няма никой който да го изтълкува. И рече им Йосиф: Не са ли от Бога тълкованията? Прикажете ми ги, моля .
9 И приказа началникът на виночерпците съновидението си Йосифу, и рече му: Видях в съновидението си, и ето лоза пред мене;
10 и на лозата имаше три пръчки, и виждаше се като че прозябваше, и цветовете й процъвтяха, и гроздовете на гроздето узряха.
11 А чашата Фараонова беше в ръката ми: и взех гроздето и изстисках го в чашата Фараонова, и дадох чашата в ръката на Фараона.
12 И рече му Йосиф: Това е тълкованието му: Трите пръчки са три дни.
13 След три дни Фараон ще възвиси главата ти и ще те постави пак на службата ти; и ще дадеш Фараоновата чаша в ръката му според първия обичай когато му беше ти виночерпец.
14 Но помени ме когато ти стане доброто; и стори, моля, милост с мене, и помени за мене Фараону, и извади ме из този дом.
15 Понеже наистина откраднат бидох от Еврейската земя; и тук пак не съм сторил нищо та да ме турят в тази яма.
16 И като видя началникът на хлебарите че тълкованието беше добро, рече Йосифу: И аз видях в съновидението си, и ето три бели кошници на главата ми;
17 и в горната кошница имаше от всичките Фараонови ястия, направа хлебарска; и птиците ги ядяха от кошницата отгоре на главата ми.
18 А Йосиф отговори и рече: Това е тълкованието му: Трите кошници са три дни,
19 След три дни Фараон ще отнеме главата ти от тебе, и ще те обеси на дърво; и птиците ще изядат плътта ти отгоре ти.
20 И третия ден, ден на Фараоновото рождество, направи пир на всичките си раби, и възвиси главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между рабите си.
21 И началника на виночерпците постави пак във виночерпането му; и даде чашата в ръката Фараонова;
22 а началника на хлебарите обеси, както им изтълкува Йосиф.
23 А началникът на виночерпците не помена Йосифа, но го забрави.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50