Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 41 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И след преминаването на две лета, Фараон видя сън; и, ето, стоеше при реката.
2 И, ето, седем крави хубави и тлъсти възлезваха из реката, та пасяха по ситника.
3 И, ето, други седем крави възлизаха след онези из реката, грозни и постали, и стояха при другите крави на брега на реката.
4 И грозните постали крави изядоха седемте хубави и тлъсти крави. Тогаз се събуди Фараон.
5 И като заспа сънува втори път; и, ето, седем класове тлъсти и добри излязоха из един ствол.
6 И, ето, други седем класове, тънки и пригорели от източния вятър, проникваха след тях.
7 И тънките класове погълнаха седемте тлъсти и пълни класове. И събуди се Фараон; и, ето, беше сън.
8 И на утринта духът му беше смутен; и проводи та повика всичките магесници и всичките мъдри Египетски; и приказа им Фараон съновиденията си; но нямаше никой който да ги изтълкува Фараону.
9 Тогаз началникът на виночерпците говори Фараону и рече: Греха си възпоменувам днес.
10 Фараон беше се разгневил на рабите си, и тури ме в тъммница в дома на началника на телохранителите, мене и началника на хлебарите.
11 И видяхме сън в истата нощ, аз и той: сънувахме всеки според тълкованието на съна си.
12 А беше там заедно с нас един млад Евреин, раб на началника на телохранителите; и приказахме му; и изтълкува сънищата ни: на всекиго според съна му направи тълкованието.
13 И както ни изтълкува, така и стана: мене ме постави пак на службата ми, а него обеси.
14 Тогаз проводи Фараон та повика Йосифа; и изведоха го бърже из тъмницата, и обръсна се, и промени дрехите си, и дойде при Фараона.
15 И рече Фараон Йосифу: Видях сън, и няма кой да го изтълкува; и аз чух за тебе да казват, че разумяваш сънищата да ги тълкуваш.
16 И отвеща Йосиф Фараону и рече: Не аз, Бог ще даде Фараону благополучен ответ.
17 И рече Фараон Йосифу: В съна си, ето, стоех при брега на реката.
18 И, ето, седем крави тлъсти и хубави излязоха из реката, та пасяха по ситника.
19 И, ето, други седем крави излазяха след тях, слаби, и много грозни, и постали, каквито на съм видял никога толко грозни във всичката Египетска земя.
20 И посталите грозни крави изядоха първите седем тлъсти крави.
21 И като влязоха в утробите им, не се познаваше, че са влезли в утробите им, но видът им беше грозен както и по-напред. Тогава се събудих.
22 После видях в съна си; и, ето, седем класове възхождаха из един ствол пълни и добри.
23 И, ето, други седем класове, сухи, тънки, пригорели от източния вятър, проникваха след тях.
24 И тънките класове погълнаха седемте добри класове. И казах това на магесниците; но няма никой който да ми го изтълкува.
25 И рече Йосиф Фараону: Сънът Фараонов е един: Бог яви Фараону какво ще направи.
26 Седемте добри крави са седем лета; и седемте добри класове са седем лета: сънът е един.
27 И седемте постали и грозни крави, които възхождаха след тях, седем лета са; и седемте праздни класове, пригорели от източния вятър, ще бъдат седем лета на глад.
28 Това е което казах Фараону: Бог яви Фараону що ще да направи.
29 Ето, идат седем лета на голямо изобилие по всичката Египетска земя.
30 И след тях ще дойдат седем лета на глад; и всичкото изобилие ще се забрави в Египетската земя; и гладът ще опустоши земята.
31 И няма да се познае изобилието по земята поради онзи глад който ще последва; защото ще бъде твърде тежък.
32 А това че се повтори съновидението Фараону два пъти обявява че това нещо е определено от Бога, и че Бог ще ускори да извърши това.
33 А сега нека промисли Фараон человека смислен и мъдър, и нека го постави над Египетската земя.
34 Нека направи Фараон това, и нека определи настойници по земята; и нека вземе петата част от Египетската земя в седемте изобилни лета.
35 И нека съберат всичката храна на тези добри лета които идат; и житото което ще съберат нека е под Фараонова ръка за храна в градовете, и нека го пазят.
36 И храната ще се упази за земята в седемте лета на глада които ще бъдат в Египетската земя, за да се не опустоши мястото от глада.
37 И това нещо биде угодно на Фараона и на всичките му раби.
38 И рече Фараон на рабите си: Можем ли намери както тогова человека, в когото има Дух Божий?
39 И рече Фараон Йосифу: Понеже ти показа Бог всичко това, не е никой толко смислен и мъдър колкото си ти.
40 Ти ще бъдеш над дома ми; и словото на устата ти ще слушат всичките ми люде: само според престола ще бъда по-горен от тебе.
41 И рече Фараон Йосифу: Ето, поставих те над всичката Египетска земя.
42 И извади Фараон пръстена си от ръката си, и тури го на Йосифовата ръка, и облече го с дрехи от висон, и превърза златен ошийник около врата му.
43 И възкачи го на втората си колесница; и проповядваха пред него: Коленичете! И постави го над всичката Египетска земя.
44 И рече Фараон Йосифу: Аз съм Фараон; и без тебе никой няма да дигне ръка или нога по всичката Египетска земя.
45 И наименува Фараон Йосифа Цафнат Панеах, и даде му за жена Асенета, дъщерята на Потифера Илиополския жрец. И излезе Йосиф по Египетската земя.
46 А Йосиф бе на тридесет години когато се представи пред Фараона Египетския цар; и излезе Йосиф от присътствието Фараоново, и пройде всичката Египетска земя.
47 И стори земята плод богатодавно в седемте лета на изобилието.
48 И събра всичката храна на седемте лета които бидоха в Египетската земя; и тури храната в градовете; храната на нивите които бяха около всеки град тури в него.
49 И събра Йосиф жито както морския пясък твърде много, щото престана да го смята: защото беше безсметно.
50 И родиха се два сина Йосифу преди да дойдат летата на глада, които му роди Асенета, дъщерята на Потифера Илиополския жрец.
51 И нарече Йосиф името на първородния Манасия. Защото (рече) Бог ме направи да забравя всичките си трудове и всичкия дом на отца си.
52 И името на втория нарече Ефрем: Защото (рече) Бог ме направи плодоносен в земята на скръбта ми.
53 И преминаха седемте лета на изобилието което биде в Египетската земя.
54 И начнаха да идат седемте лета на глада, както рече Йосиф; и стана глад по всичките места; а по всичката Египетска земя имаше хляб.
55 И когато огладня всичката Египетска земя, извикаха людете към Фараона за хляб. И рече Фараон на всичките Египтяни: Идете при Йосифа; и каквото ви рече, направете.
56 И гладът беше по всичкото лице на земята. А Йосиф отвори всичките житници и продаваше жито на Египтяните; и градът натегнуваше по Египетската земя.
57 И от всичкине места дохождаха в Египет при Йосифа за да купуват жито; защото гладът натегнуваше по всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50