Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 46 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И тръгна Израил с всичко що имаше, и дойде във Вирсавее, и принесе жертви на Бога на отца си Исаака.
2 И говори Бог Израилю в нощно видение и рече: Якове, Якове. А той рече: Ето ме.
3 И рече: Аз съм Бог, Бог на отца ти: да се не убоиш да слезеш в Египет, защото народ голям ще те направя там.
4 Аз ще сляза с тебе в Египет, и аз пак наистина ще те възведа; и Йосиф ще тури ръката си на очите ти.
5 И стана Яков от Вирсавее, и взеха синовете Израилеви Якова отца си, и децата си, и жените си на колата които проводи Фараон за да го вземат.
6 И взеха скотовете си, и имота си който придобиха в Ханаанската земя, и дойдоха в Египет, Яков и всичкото му семе с него.
7 Синовете си, и синовете на синовете си със себе си, дъщерите си, и дъщерите на синовете си, и всичкото си семе доведе със себе си в Египет.
8 И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет: Яков и синовете му. Рувим, първородний на Якова:
9 а синовете Рувимови: Енох, и Фалу, и Есрон, и Хармий.
10 А синовете Симеонови: Иемуил, и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул син на Хананейка.
11 А синовете Левиеви: Гирсон, Каат и Мерарий.
12 А синовете Юдови: Ир, и Авнан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Авнан умряха в Ханаанската земя. И синовете Фаресови бяха Есрон и Амул.
13 А синовете Исахарови: Тола, и Фуа, и Йов, и Симрон.
14 А синовете Завулонови: Серед, и Елон, и Ялеил.
15 Тези са Лиините синове които роди тя Якову у Падам-арам, и Дина дъщеря му. Всичките души, синовете му и дъщерите му, бяха тридесет и три.
16 А синовете Гадови: Сифон, и Агий, Суний, и Есвон, Ирий и Ародий, и Арилий.
17 А синовете Асирови: Иемна, и Иесуа, и Иесуий, и Верия, и Сера сестра им. И синовете Вериеви: Хевер и Малхиел.
18 Тези са синовете на Зелфа която даде Лаван на дъщеря си Лия; и тях роди тя Якову, шестнадесет души.
19 А синовете на Рахил Якововата жена: Йосиф и Вениамин.
20 И на Йосифа се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета дъщерята на Потифера, Илиополския жрец.
21 А синовете Вениаминови: Вела, и Вехер, и Асвил, Гира, и Нееман, Ихий, и Рос, Мупим, и Упим, и Аред.
22 Тези са Рахилините синове които се родиха Якову: всичките души четиринадесет.
23 И синовете Данови: Усим.
24 А синовете Нефталимови: Ясиил, и Гуний, и Иесер, и Силим.
25 Тези са синовете на Вала, която даде Лаван на дъщеря си Рахил; и тях родя тя Якову: всичките души седем.
26 Всичките души които влязоха с Якова в Египет, които излязоха из чреслата му, освен жените на Якововите синове, всичките души бяха шестдесет и шест.
27 И Йосифовите синове които му се родиха в Египет бяха две души: всичките души на Якововия дом, които влязоха в Египет бяха седемдесет.
28 И проводи Яков Юда пред себе си при Йосифа за да прати той известие преди него в Гесен; и дойдоха в земята Гесен.
29 А Йосиф впрегна колесницата си и възлезе да посрещне Израиля отца си в Гесен; и като го видя, падна на врата му, и плака много време на врата му.
30 И рече Израил Йосифу: Нека умра сега като видях лицето ти, защото ти си още жив.
31 И рече Йосиф на братята си и на дома на отца си: Аз ще възляза и ще известя Фараону, и ще му река: Братята ми и домът на отца ми, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мене;
32 а тези человеци са пастири, защото са мъже скотохранители; и докараха стадата и чредите си и всичко що имат.
33 И като ви повика Фараон и рече: Що е работата ви?
34 ще речете: Мъже скотохранители сме слуги твои от младостта си до нине, ние и отците ни; за да се населите в земята Гесен; защото е гнусота на Египтяните всеки пастир на овци.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50