Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 49 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И повика Яков синовете си и рече: Съберете се за да ви известя Що ще да се случи вам в последните дни.
2 Съберете се и слушайте, синове Яковови, И послушайте Израиля отца си.
3 РУВИМЕ, ти си първородний мой,
Крепост моя и начатък на силата ми,
Преимуществен в достойнство, и преимуществен в сила:
4 Изврял си като вода: не ще да имаш преимущество; защото си възлязъл на одъра на баща си:
Тогава си го осквернил. На одъра ми е възлязъл!
5 СИМЕОН и ЛЕВИЙ братята, сечива неправедни са ножовете им!
6 В съвета им да не влезеш, душо моя! В събранието им да се не съединиш, честе моя!
Защото в гнева си убиха человеци,
И в упорството си прерязаха жилите на волове.
7 Проклет гневът им, защото бе силен,
И яростта им, защото бе жестока!
Ще ги разделя в Якова, и ще ги разпръсна в Израил.
8 ЮДО, теб ще похвалят братята ти:
Ръката ти ще бъде на врата на враговете ти:
Синовете на баща ти ще ти се покланят.
9 Щене лъвово е Юда:
От лова, сине мой, си възлязъл.
Легнал е и разпострял се като лъв
И като лъвица: кой ще го събуди?
10 Не ще да оскудее скиптър от Юда,
Нито законоположник отсред нозете му,
Доде дойде СИЛО;
И нему ще се покоряват народите.
11 Вързва за лозата оселчето си,
И за избраната лоза жребето на ослицата си:
Ще опере с вино дрехата си,
И с кръвта на гроздето облеклото си:
12 Очите му ще бъдат червени от вино,
И зъбите му бели от мляко.
13 ЗАВУЛОН ще се насели в морско пристанище,
И ще бъде пристанище на кораби;
И пределът му до Сидон.
14 ИСАХАР е як осел
Който се е разпрострял всред кошарите;
15 И като видя че упокоението бе добро,
И мястото весело,
Подложи плещите си на товар,
И стана раб поданен.
16 ДАН ще съди людете си
Като едно от Израилевите племена.
17 Дан ще бъде змия на пътя,
Аспида на пътеките,
Която хапе петите на коня,
И ездецът му ще пада назад.
18 Твоето спасение чаках, Господи.
19 ГАДА ще разбият разбойници;
Но и той най-после ще разбие.
20 Хлябът на АСИРА ще бъде тлъст;
И той ще дава царски наслаждения.
21 НЕФТАЛИМ е елен пуснат
Който дава угодни думи.
22 ЙОСИФ е плодоносна ветв,
Плодоносна ветв близу при източник:
Летораслите се простират по стената.
23 Стрелците го огорчиха,
И стреляха на него, и враждуваха му;
24 Но лъкът му остана крепък,
И мишците на ръцете му се укрепиха
чрез ръцете на Силния Яковов, -
От там е пастирът, Израилевий камик, -
25 чрез Бога на отца ти, който ще ти помага,
И чрез Всесилния, който ще те благославя
С небесни благословения отгоре,
С благословения на бездната отдолу,
С благословения на съсците и на ложесната.
26 Благословенията на отца ти се преукрепиха
Повече от благословенията на праотците ми,
До високите върхове на вечните планини:
Ще бъдат на Йосифовата глава, и на върха на превъзходния между братята си.
27 ВЕНИАМИН ще бъде вълк грабител:
Заран ще пояжда грабеж;
А вечер ще дели корист.
28 Всички тези са дванадесетте Израилеви племена; и това е което им говори отец им и благослови ги: всекиго според благословението му благослови ги.
29 И заръча им и рече им: Аз се прибирам при людете си: погребете ме с отците ми в пещерата която е в нивата на Ефрона Хетеянина.
30 в пещерата която е в нивата на Махпелах, която е срещу Мамврий в Ханаанската земя, която Авраам купи заедно с нивата от Ефрона Хетеянина за стяжание за гроб.
31 Там погребоха Авраама и Сарра жена му: там погребоха Исаака и Ревека жена му: и там погребох аз Лия.
32 Купуването на нивата и на пещерата която е в нея бе от синовете Хетови.
33 И като свърши Яков да заръча на синовете си, притръгна нозете си на одъра и издъхна, и прибра се при людете си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50