Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 Тая е книгата на родословието Адамово. В който ден направи Бог Адама, по образу Божию го направи,
2 мъжки и женски пол ги направи; и благослови ги, и нарече името им человек, в деня на създанието им.
3 И живя Адам сто и тридесет лета, и роди син по подобието си и по образа си, и нарече името му Сит.
4 И станаха дните Адамови откак роди Сита осемстотин лета, и роди синове и дъщери.
5 И станаха всичките дни Адамови колкото живя деветстотин и тридесет лета; и умря.
6 И живя Сит сто и пет лета, и роди Еноса.
7 И живя Сит откак роди Еноса осемстотин и седем лета, и роди синове и дъщери.
8 И станаха всичките дни Ситови деветстотин и дванадесет лета; и умря.
9 И живя Енос деветдесет лета, и роди Каинана.
10 И живя Енос откак роди Каинана осемстотин и петнадесет лета, и роди синове и дъщери.
11 И станаха всичките дни Еносови деветстотин и пет лета; и умря.
12 И живя Каинан седемдесет лета, и роди Маалалеила.
13 И живя Каинан откак роди Маалалеила осемстотин и четиридесет лета, и роди синове и дъщери.
14 И станаха всичките дни Каинанови деветстотин и десет лета; и умря.
15 И живя Маалалеил шестдесет и пет лета, и роди Яреда.
16 И живя Маалалеил откак роди Яреда осемстотин и тридесет лета, и роди синове и дъщери.
17 И станаха всичките дни Маалалеилови осемстотин деветдесет и пет лета; и умря.
18 И живя Яред сто и шестдесет и две лета, и роди Еноха.
19 И живя Яред откак роди Еноха осемстотин лета, и роди синове и дъщери.
20 И станаха всичките дни Яредови деветстотин и шестдесет и две лета; и умря.
21 И живя Енох шестдесет и пет лета, и роди Матусала.
22 И ходи Енох по Бога откак роди Матусала триста лета, и роди синове и дъщери.
23 И станаха всичките дни Енохови триста и шестдесет и пет лета.
24 И ходи Енох по Бога, и не се намерваше вече, защото Бог го взе.
25 И живя Матусал сто и осемдесет и седем лета, и роди Ламеха.
26 И живя Матусал откак роди Ламеха седемстотин и осемдесет и две лета, и роди синове и дъщери.
27 И станаха всичките дни Матусалови деветстотин и шестдесет и девет лета; и умря.
28 И живя Ламех сто и осемдесет и две лета, и роди син;
29 и нарече името му Ное, и думаше: Той ще ни облекчи от работата ни и от труда на ръцете ни поради земята която прокле Господ.
30 И живя Ламех откак роди Ноя петстотин и деветдесет и пет лета, и роди синове и дъщери.
31 И станаха всичките дни Ламехови седемстотин и седемдесет и седем лета; и умря.
32 А Ное беше на възраст петстотин лета; и роди Ное Сима, Хама и Яфета.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50