Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 50 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И припадна Йосиф на лицето на баща си, и плака отгоре му и целува го.
2 И заповяда Йосиф на слугите си лекарите да балсамосат баща му; и лекарите балсамосаха Израиля.
3 И изпълниха се за него четиридесет дни, защото така се изпълняват дните на балсамосването; и плакаха го Египтяните седемдесет дни.
4 И като преминаха дните на плача му, говори Йосиф на Фараоновия дом и рече: Сега, ако намерих благодат пред вас, говорете, моля ви се, в ушите на Фараона и речете:
5 Баща ми ме закле и рече: Ето, аз умирам: в гроба ми, що си изкопах в Ханаанската земя, там ще ме погребеш. И сега, да възляза, моля, и да погреба баща си; и ще се върна.
6 И рече Фараон: Възлез, та погреби баща си, като те е заклел.
7 И възлезе Йосиф да погребе баща си; и възлязоха с него всичките Фараонови слуги, старейшини на дома му, и всичките старейшини на Египетската земя,
8 и всичкият дом Йосифов, и братята му, и домът на баща му: само челядите си, и стадата си, и чредите си оставиха в земята Гесен.
9 И възлязоха с него и колесници и конници, щото биде пълк много голям.
10 И дойдоха при гумното Атадово, което е оттакът Йордан; и там ридаха с голямо и много силно ридание; и направи Йосиф за баща си плач седем дни.
11 И Хананейците които живееха на онова място, като видяха плача при гумното Атадово, рекоха: Плач голям е това на Египтяните за това се нарече името му Авел-Мисраим, което е оттатък Йордан.
12 И направиха му синовете му както им заповяда.
13 И пренесоха го синовете му в Ханаанската земя та го погребоха в пещерата на нивата Махпелах, която Авраам купи с нивата за стяжание на гроб от Ефрона Хетеянина срещу Мамврий.
14 И като погребе Йосиф баща си, върна се в Египет, той, и братята му, и всичките, които възлязоха с него да погребат баща му.
15 И като видяха братята Йосифови че умря баща им, думаха си: Да не би Йосиф злопаметствувал на нас, и да не би ни въздал жестоко за всичкото зло що му сторихме.
16 И известиха Йосифу и рекоха: Баща ти заповяда, преди да умре, и рече:
17 Така ще речете Йосифу: Прости, моля ти се, престъплението на братята си, и греха им; защото сториха ти зло. И сега, прости, молим ти се, престъплението на рабите на Бога на отца ти. А Йосиф плака, когато му говориха.
18 И отидоха и братята му та припаднаха пред него, и рекоха: Ето ние сме ти раби.
19 А Йосиф им рече: Не бойте се дали съм аз вместо Бога?
20 Вие настина намислихте зло против мене; а Бог намисли за добро, за да стори както днес, щото да спаси живота на много народ.
21 И сега не бойте се: аз ще храня вас и челядите ви. И утеши ги, и говори по сърдцето им.
22 И насели се Йосиф н Египет, той и домът на баща му; и живя Йосиф сто и десет години.
23 И видя Йосиф чада Ефремови до третия род; и децата на Махира, Манасиевия син, се родиха на Йосифовите колене.
24 И рече Йосиф на братята си: Аз умирам; а Бог непременно ще ви посети, и ще ви възведе от тази земя в земята за която се кле Аврааму, Исааку и Якову.
25 И закле Йосиф синовете Израилеви и рече: Бог непременно ще ви посети и ще възнесете костите ми от тука.
26 И умря Йосиф на възраст сто и десет години; и балсамосаха го, и положиха го в рака в Египет.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50