Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И рече Господ Ною: Влез ти и всичкий ти дом в ковчега; защото тебе видях праведен пред мене в този род.
2 От всичките чисти скотове вземи си по седем, мъжкото и женското му; и от нечистите скотове по две, мъжкото и женското му;
3 и от птиците небесни по седем, мъжко и женско: за да упазиш от тях семе по лицето на всичката земя.
4 Защото още след седем дни аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи; и ще изтребя от лицето на земята всичко що съществува което съм направил.
5 И направи Ное всичко както му заповяда Господ.
6 А Ное беше на шестстотин години когато стана на земята потопът от водата.
7 И влезе Ное, и синовете му, и жена му, и жените на синовете му с него в ковчега, поради водите на потопа.
8 От чистите скотове и от нечистите скотове, и от птиците, и от всичките гадове които пълзят по земята,
9 по две по две влязоха при Ноя в ковчега, мъжко и женско, както заповяда Бог Ною.
10 И след седемте дни водата на потопа наваля по земята.
11 В шестстотното лето на Ноевия живот, въ втория месец, в седемнадесетия ден на месеца, в този ден се разпукнаха всичките извори на голямата бездна, и небесните хляби се разтвориха.
12 И валя дъждът на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.
13 В този истия ден влезе в ковчега Ное, и синовете Ноеви, Сим и Хам и Яфет, и жената Ноева, и трите жени на синовете му наедно с тях,
14 те, и всичките животни по вида си, и всичките скотове по вида си, и всичките гадове що пълзят по земята по вида си, всяко пернато от всеки вид.
15 И влязоха при Ноя в ковчега по две по две от всяка плът която има дихание на живот.
16 И които влязоха, мъжко и женско влязоха от всяка плът, както му беше заповядал Бог; и затвори Господ ковчега след него.
17 И държа потопът четиридесет дни на земята; и умножи се водата и подигна ковчега, и той се подигна над земята.
18 И усиляше се водата, и умножаваше се много на земята; и ковчегът се носеше на повърхността на водата.
19 И водата се усилваше твърде много на земята; и покриха се всичките високи планини които бяха под всичкото небе.
20 Петнадесет лакти по-горе се възвиси водата; и покриха се планините.
21 И умря всяка плът която се движеше по земята, птици, и скотове, и зверове, и всички гадове които пълзят по земята, и всеки человек.
22 Всичко що беше на сухо, всичко което имаше дихание на живот в ноздрите си, умря.
23 И изтреби се все що съществуваше по лицето на земята, от человек до скот, до гад, и даже до птица небесна, и изтребиха се от земята; и остана само Ное и които бяха заедно с него в ковчега.
24 И удържа се водата по земята сто и петдесет дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50