Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И помена Бог Ноя, и всичките животни, и всичките скотове що бяха наедно с него в ковчега; и нанесе Бог вятър на земята, и водата престана.
2 И затвориха се изворите на бездната и хлябите небесни, и спря се дъждът от небето.
3 И оттегляше се водата от земята малко по малко; и подир сто и петдесет дни намаляваше водата.
4 И в седемнадесетия ден на седмия месец седна ковчегът върху планините Арарат.
5 А водата намаляваше непрестанно до десетия месец; и в първия ден на десетия месец появиха се върховете на планините.
6 И след четиридесет дни отвори Ное прозореца на ковчега що беше направил.
7 И изпрати гарвана, който като излезе отхождаше и дохождаше доде изсъхна водата от земята.
8 После изпрати гълъба от при себе си, за да види да ли е престанала водата от лицето на земята.
9 И като не намери гълъбът почивка на нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата беше още по лицето на всичката земя. И той простря ръката си и го взе, и внесе го при себе си в ковчега.
10 И почака други още седем дни, и пак изпрати гълъба из ковчега.
11 И върна се при него гълъбът надвечер, и, ето, имаше в устата си лист маслинен щом откъснат; и позна Ное че е престанала водата от земята.
12 И почака още други седем дни, и изпрати гълъба; и той се не върна вече при него.
13 А в шестстотин и първото лето на Ноевия живот, в първия ден на първия месец, изсъхна водата от земята; и дигна Ное покрива на ковчега и видя, и, ето, бе изсъхнало лицето на земята.
14 И в двадесет и седмия ден на втория месец изсъхна земята.
15 И говори Бог на Ноя и рече:
16 Излез из ковчега, ти, и жена ти, и синовете ти, и жените на синовете ти с тебе.
17 Всичките животни които са с тебе от всяка плът, птици, и скотове, и всичките гадове които пълзят по земята изведи със себе си; и нека се разпространяват по земята, и нека се плодят, и нека се умножават по земята.
18 И излезе Ное, и синовете му, и жена му, и жените на синовете му с него:
19 всичките животни, всичките гадове, и всичките птици, всичко що се движи по земята, според родовете си, излязоха из ковчега.
20 И съгради Ное олтар Господу; и взе от всеки скот чист и от всяка чиста птица, и принесе всесъжения на олтаря.
21 И обоня Господ ухание благовонно; и рече Господ в сърдцето си: Не ща да прокълна вече земята зарад человека, по това че помишлението на человеческото сърдце е зло от младостта му: нито ще поразя вече друг път всичко що живее, както сторих.
22 Доде съществува земята, сеяне и жетва, студ и горещина, лето и зима, ден и нощ няма да престанат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50