Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И благослови Бог Ноя и синовете му, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята.
2 И страх и трепет от вас ще бъде над всичките животни на земята, и над всичките небесни птици: те, с всичко което пълзи по земята, и с всичките морски риби, в ръцете ви са предадени.
3 Всичко което се движи и живее ще ви бъде за храна: дадох ви всичко, както зелената трева.
4 Месо обаче с живота му, кръвта му, да не ядете.
5 И вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще придиря: из ръката на всяко животно ще я придиря, и из ръката на человека: из ръката на всеки негов брат ще придиря живота на человека.
6 Който пролее человеческа кръв, неговата кръв от человек ще се пролее; защото по образу Божию направи Бог человека.
7 Но вие плодете се и множете се, разпространявайте се на земята, и умножавайте се на нея.
8 И говори Бог Ною и на синовете му с него и рече:
9 И, ето, аз поставям моя завет с вас, и с вашето семе подир вас,
10 и с всяко одушевлено животно което е с вас, от птиците, от скотовете, и от всичките животни на земята които са с вас, от всяко което е излязло из ковчега, до всяко животно на земята.
11 И поставям с вас моя завет, че няма да се изтреби вече всяка плът от водата на потопа; нито ще бъде вече потоп за да запусти земята.
12 И рече Бог: Това е белегът на завета който аз поставям между мене и вас, и между всяко одушевлено животно което е с вас, във вечни родове:
13 поставям дъгата си в облака; и тя ще бъде белег на завета между мене и земята.
14 И когато нанеса облак на земята, ще се яви дъгата в облака.
15 И ще помена завета си който е между мене и вас, и между всяко одушевлено животно от всяка плът; и водата няма да стане вече в потоп за да изтреби всяка плът.
16 И дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да помня всегдашния завет между Бога и всяко одушевлено животно от всяка плът която е на земята.
17 И рече Бог Ною: Това е белегът на завета който поставих между мене и всяка плът която е на земята.
18 И Ноевите синове които излязоха из ковчега бяха Сим и Хам и Яфет; а Хам беше отец на Ханаана.
19 Тези тримата бяха синове Ноеви; и от тях се разсеяха человеци по всичката земя.
20 И начна Ное да работи земята, и насади лозе.
21 И пи от виното, и опи се, и разголи се в шатъра си.
22 И Хам, отец Ханаанов, видя голотата на баща си, и каза това на двамата си братя вън.
23 А Сим и Яфет взеха една дреха и я туриха на двете си рамена; и отиваха заднишком та покриваха голотата на баща си; и лицата им гледаха назад, и голотата на баща си не видяха.
24 А като се изтрезви Ное от виното си, научи се за онова което му бе направил по-младият му син.
25 И рече: Проклет Ханаан: раб на раби ще бъде на братята си.
26 И рече: Благословен Господ Бог Симов; и Ханаан да му бъде раб.
27 Бог да разпространи Яфета, и да се насели в шатрите Симови; а Ханаан да му бъде раб.
28 И живя Ное след потопа триста и петдесет години.
29 И станаха всичките дни Ноеви деветстотин и петдесет години; и умря.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50