Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И след това умря царят на Амоновите синове; и възцари се вместо него син му Анун.
2 И рече Давид: Ще направя милост на Ануна Наасовия син, понеже баща му ми направи милост. И прати Давид да го утеши заради отца му чрез ръката на рабите си. И дойдоха Давидовите раби в земята на Амоновите синове.
3 А началниците на Амоновите синове рекоха на господаря си Ануна: Да ли за чест на отца ти пред очите ти прати Давид пра тебе утешители? Не прати ли Давид рабите си при тебе за да изпита града, и да го съгледа та да го съсипе?
4 И хвана Анун Давидовите раби та обръсна половината от брадата им, и отсече до половина дрехите им, до бедрата им, и изпрати ги.
5 Когато известиха това Давиду, той изпрати вестител да ги посрещне, (понеже мъжете бяха крайно обезчестени;) и рече царят: Седете в Иерихон доде порастат брадите ви; и върнете се.
6 А като гледаха Амоновите синове че бяха омразни Давиду, пратиха Амоновите синове та наеха от Вет-реовските Сирийци и Совските Сирийци двадесет тисящи пешаци, и от царя на Мааха тисяща мъже, и от Истова двадесет тисящи мъже.
7 И когато чу това Давид, прати Иоава и всичкото воинство на силните.
8 И излязоха Амоновите синове та се опълчиха на бой при входа на вратата; а Сирийците от Сова, и Сеов, и Истов, и Мааха бяха сами на полето.
9 А Иоав, като гледаше че сражението се опълчи против него отпред и отзад, избра от всичките избрани Израилеви та ги опълчи против Сирийците;
10 а остатъка от людете даде в ръката на Ависея брата си, и опълчи ги против Амоновите синове.
11 И рече: Ако се преукрепят Сирийците против мене, тогаз ти ще ми помогнеш; ако ли Амоновите синове се преукрепят против тебе, тогаз аз ще дойда да ти помогна.
12 Укрепи се, и да бъдем мъжествени за людете си и за градовете на Бога нашего; а Господ нека направи което е угодно пред очите му.
13 И приближиха са Иоав и людете с него в сражение против Сирийците; а те побягнаха от лицето му.
14 И когато видяха Амоновите синове че Сирийците побягнаха, тогаз побягнаха и те от лицето на Ависея та влязоха в града. И Иоав се върна от Амоновите синове та дойде в Ерусалим.
15 А като видяха Сирийците че бяха победени от Израиля, събраха се на куп.
16 И прати Ададезер та изведе Сирийците оттатък реката; и дойдоха в Елам; и Совак, войводата на Ададезера, вървеше пред тях.
17 И когато се извести Давиду, събра всичкия Израил, и премина Йордан та дойде в Елам. А Сирийците се опълчиха против Давида и биха се с него.
18 И побягнаха Сирийците от Израиля; и изтреби Давид от Сирийците седемстотин колесници и четиридесет тисящи конници, и Совака войводата им порази; и умря там.
19 И като видяха всичките цари рабите на Ададезера че се победиха от Израиля, направиха мир с Израиля, и станаха им раби. И Сирийците се боеха да помогнат вече на Амоновите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24