Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И стана глад в дните на Давида три години наред; и попита Давид Господа. И Господ отговори: Това стана поради Саула и поради убийствения му дом, защото умъртви Гаваонците.
2 И повикна царят Гавонците та им рече, (а Гаваонците не бяха от Израилевите синове, но от останалите Аморейци; и Израилевите синове бяха им се заклели; а Саул поиска да ги умъртви от ревността си към Израилевите и Юдините синове,-)
3 Давид прочее рече на Гаваонците: Що да ви направя? и с какво да направя умилостивение за да благословите наследието Господне?
4 А Гаваонците му рекоха: Ние нито за сребро нито за злато работа имаме със Саула или с дома му, нито искаме да умъртвиш за нас человек от Израил. И рече: Каквото речете ще ви направя.
5 И отговориха на царя: На человека който ни погуби, и който ухитри да ни изтреби щото да не съществуваме в никой от пределите на Израил,
6 нека се предадат нам седем человеци от синовете му, и ще ги обесим пред Господа в Гавая града на Саула избрания Господен. И рече царят: Аз ще ги предам.
7 Мемфивостея, обаче, сина на Ионатана Сауловия син, пожали царят заради клетвата Господня помежду им, между Давида и Ионатана Сауловия син.
8 И взе царят двамата синове на Ресфа дъщерята на Аия, които роди Саулу, Армония и Мемфивостея, и петимата синове на Михала дъщерята на Саула, които роди на Адриила Верзелаевия син Меолатянина,
9 та ги предаде в ръцете на Гаваонците; и обесиха ги на хълма пред Господа. И паднаха купно и седемте та се умъртвиха в първите дни на жетвата, в началото на жетвата на ечимика.
10 А Ресфа дъщерята на Аия взе вретище та си го постла на канарата, от начало на жетвата доде капна на тях вода от небето, и не оставяше небесните птици да се прикоснат до тях деня, нито горските зверове нощя.
11 И извести се Давиду онова което направи Ресфа дъщерята на Аия, Сауловата наложница.
12 И отиде Давид та взе Сауловите кости и костите на Ионатана сина му от мъжете на Явис-галаад, които ги бяха откраднали от улицата на Ветсан, дето ги бяха обесили Филистимците в който ден Филистимците бяха умъртвили Саула в Гелвуе,
13 и възведе от там костите на Саула и костите на Ионатана сина му; и събраха костите на обесените.
14 И заровиха костите на Саула и на Ионатана сина му в Вениаминовата земя в Сила, в гроба на Киса отца му, и направиха всичко що заповяда царят. И след това умилостиви се Бог към земята.
15 И направиха пак бой Филистимците против Израиля; и слезе Давид и рабите му с него та направиха бой против Филистимците; и умори се Давид.
16 А Исви-венон, който беше от чадата на Рафа, на когото копието тежеше триста медни сикли, който беше препасан с нов меч, имаше намерение да умъртви Давида.
17 Помогна му обаче Ависей Саруиний син та порази Филистимеца и го умъртви. Тогаз мъжете на Давида клеха му се и рекоха: Да не излезеш вече с нас на бой, за да не угасиш светилото на Израил.
18 И след това стана пак бой с Филистмците в Гов, в който Сивехай Хусатецът умъртви Сафа, който бе от чадата на Рафа.
19 И пак стана бой в Гов с Филистимците; и Елханан синът на Яре-орегима, Витлеемеца, умъртви брата на Голиата Гетеца; и дървото на копието му бе като кросно на тъкач.
20 Стана пак бой в Гет; и имаше един мъж великотелесен, и пръстите на ръцете му и пръстите на нозете му бяха шест и шест, двадесет и четири на чет, още и той бе роден на Рафа;
21 и унищожи Израиля; а Ионатан синът на Самая брата на Давида го порази.
22 Тези четиримата се родиха на Рафа в Гет, и паднаха чрез ръката на Давида и чрез ръката на рабите му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24