Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И говори Давид Господу думите на тази песен в деня когато го избави Господ от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула,
2 и рече: - Господ е канара моя, и твърдиня моя, и избавител мой:
3 Бог е скала моя: на него ще се надея:
Щит мой и рог на спасението ми,
Висок мой стълп е, и прибежище ми е,
Спасител мой е: ти ме избавяш от насилието.
4 Ще призова Господа хвалимаго,
И ще се избавя от враговете си.
5 Защото вълните на смъртта ме окружиха,
Порои на беззаконие ме устрашиха:
6 Адови болезни ме обиколиха,
Смъртни примки ме стигнаха.
7 В утеснението си призвах Господа,
И към Бога моего викнах;
И чу от храма си гласа ми,
И викането ми стигна в ушите му.
8 Тогаз се поклати и потресе земята:
Основанията небесни се разлюляха
И поклатиха се, защото се разгневи той.
9 Дим възхождаше из ноздрите му,
И огън пояждаващ из устата му:
Въглища се разпалиха от него.
10 И преклони небесата и слезе,
И мрак бе под нозете му.
11 И възлезе на херувими и летя,
И яви се на ветрови крила.
12 И положи за скиния около си тъмнината.
Тъмни води, гъсти облаци на въздуха.
13 От светкането пред него
Огнени въглища се разгоряха.
14 Гръмна Господ от небето,
И Вишний даде гласа си;
15 И проводи стрели и разпръсна ги,
Светкавици и смути ги.
16 И явиха се морските дълбини,
Откриха се основанията на вселенната
В запрещението на Господа,
От дихането на диха на ноздрите му.
17 Проводи от височината, взе ме,
Извлече ме из много води:
18 Избави ме от силния ми враг
И от онези които ме ненавидят,
Защото бяха по-силни от мене.
19 Стигнаха ме в деня на скърбта ми:
Но Господ ми стана подпорка,
20 И изведе ме на ширина,
И избави ме, защото благоволи в мене.
21 Въздава ми Господ според правдата ми:
Според чистота на ръцете ми възмъздява ме.
22 Защото упазих пътищата Господни,
И не се уклоних от Бога моего в нечестие.
23 Защото всичките му съдби бяха пред мене;
И от повеленията му не се отдалечих.
24 И непорочен бидох пред него,
И упазих се от беззаконието си.
25 И въздаде ми Господ според правдата ми,
Според чистотата ми пред очите си.
26 С преподобен, преподобен ще бъдеш:
С мъж непорочен, непорочен ще бъдеш:
27 С чист, чист ще бъдеш:
А с развратен, противно ще се поведеш.
28 И ще спасиш ти оскърбени люде;
А върх горделивите са очите ти за да ги смириш.
29 Защото ти си светилник мой, Господи;
И Господ ще просвети тъмнината ми.
30 Защото чрез тебе ще разбия пълк:
чрез Бога моего ще прескоча стена.
31 На Бога пътят му е непорочен
Словото Гсопдне е опитано:
Той е щит на всичките които се надеят на него.
32 Защото кой е Бог освен Господа?
И кой е крепост освен Бога нашего?
33 Бог е крепкото ми утвърждение,
И поставя непорочен пътя ми:
34 Прави нозете ми като на елените,
И поставя ме на високите ми места.
35 Учи ръцете ми на бран;
И мишците ми запъват меден лък.
36 И дал си ми щита на спасението си;
И благостта ти ме възвеличи.
37 Ти си разширил стъпките ми под мене;
И нозете ми не се подплъзнаха.
38 Гоних враговете си и изтребих ги,
И не се върнах доде ги не свърших.
39 И свърших ги и сътрих ги; и не могоха да се подигнат,
И паднаха под нозете ми.
40 И препасал си ме с сила за бран:
Завалил си под мене възставащите върх мене.
41 И обърнал си към мене гърба на враговете ми;
И аз изтребих неприятелите си.
42 Извикаха, но нямаше кой да ги избави,
Към Господа, и не ги послуша.
43 И стрих ги както земния прах:
Изтъпчих ги както кала на пътищата и стъпках ги.
44 И избавил си ме от противленията на народа ми:
Поставил си ме глава на езичниците:
Народ който не познах работи ми.
45 чужденци ми се покориха:
Щом чуха, и послушаха ме.
46 чужденци ослабнаха
И разтрепераха се из местата дето са се затворили.
47 Жив Господ,
И благословена Твърдинята ми,
И да се възвиси Бог, крепостта на спасението ми.
48 Бог е който отмъщава за мене,
И покорява народи под мене,
49 И който ме изведе из враговете ми:
Ей, възвишаваш ме на възставащите върх мене:
Избавил си ме от насилник мъж.
50 За то ще те хваля, Господи, между езичниците,
И на името ти ще възпея.
51 Ти си който величиш спасенията на царя си,
И правиш милост на помазаника си,
На Давида и на семето му да века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24