Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 А тия са последните Давидови думи: - Давид Есеевият син рече: Мъжът, който бе издигнат на високо, Помазаникът на Бога Яковов И сладкият Израилев псалмопевец, рече:
1 Now these be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said,
2 Духът на Господа говори чрез мене, И словото Му дойде на езика ми.
2 The Spirit of the LORD spake by me, and his word was in my tongue.
3 Бог Израилев рече, Скалата Израилева ми говори: Оня, който владее над човеци нека бъде праведен, Нека бъде един, който владее със страх от Бога;
3 The God of Israel said, the Rock of Israel spake to me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God.
4 И ще бъде като утринна виделина, Когато изгрява слънцето В безоблачна зора, Като зеле що никне из земята От сиянието, което блясва след дъжд.
4 And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain.
5 Ако домът ми и да не е такъв пред Бога, Пак Той е направил с мене завет вечен. Нареден във всичко и твърд, Който е всичкото ми спасение и всичкото ми желание; И не ще ли го направи да процъфти?
5 Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation, and all my desire, although he make it not to grow.
6 А всичките беззаконни ще бъдат като тръни, които се изхвърлят, Защото с ръце не се хващат.
6 But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands:
7 А който се допре до тях Трябва да е въоръжен с желязо и с дръжка на копие; И ще бъдат изгорени с огън на самото си място.
7 But the man that shall touch them must be fenced with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in the same place.
8 Ето имената на силните мъже, които имаше Давид: тахмонецът Иосев-васевет, главен военачалник, който уби в една битка осемстотин души.
8 These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.
9 След него беше Елеазар, син на Додо, син на един ахохиец, един от тримата силни мъже с Давида; когато Израилевите мъже се оттеглиха, след като бяха се заканили на събраните там на бой филистимци,
9 And after him was Eleazar the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away:
10 той стана та поразяваше филистимците, докато изнемощя ръката му и се залепи ръката му за ножа; така щото в оня ден Господ извърши голямо избавление, и людете се върнаха само за да съберат користи подир него.
10 He arose, and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword: and the LORD wrought a great victory that day; and the people returned after him only to spoil.
11 И след него беше Сама, син на арареца Агей; когато филистимците се бяха събрали в Лехий, гдето имаше частица земя пълна с леща, и людете побягнаха от филистимците,
11 And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentiles: and the people fled from the Philistines.
12 той застана всред нивата та я защити и порази филистимците; и Господ извърши голямо избавление.
12 But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines: and the LORD wrought a great victory.
13 А още трима от тридесетте военачалници слязоха та дойдоха при Давида при Одоломската пещера в жетвено време; и филистимският стан бе разположен в Рафаимската долина.
13 And three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim.
14 И като беше Давид в това време в канарата, а филистимският гарнизон бе тогава във Витлеем,
14 And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem.
15 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата?
15 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate!
16 тия трима силни мъже пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и взеха та донесоха на Давида. Но той отказа да я пие, а я възля Господу, като рече:
16 And the three mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto the LORD.
17 Далеч да бъде от мене, Господи, да сторя аз това! Да пия ли кръвта на мъжете, които ходиха с опасност за живота си? Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.
17 And he said, Be it far from me, O LORD, that I should do this: is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? therefore he would not drink it. These things did these three mighty men.
18 А Иоавовият брат Ависей, Саруиният син, беше първият от тримата; той, като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги, и си придоби име между тримата.
18 And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three.
19 Не беше ли той най-славният от тримата? затова им стана началник; обаче, не стигна до първите трима.
19 Was he not most honourable of three? therefore he was their captain: howbeit he attained not unto the first three.
20 И Ванаия, син на Иодая, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;
20 And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man, of Kabzeel, who had done many acts, he slew two lionlike men of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow:
21 при това той уби египтянина, едрия мъж, египтянинът който държеше в ръката си копие; но той слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.
21 And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.
22 Тия неща стори Венаия Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.
22 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among three mighty men.
23 По-славен бе от тридесетте, но не достигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.
23 He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. And David set him over his guard.
24 Асаил, Иоавовият брат, беше между тридесетте; също бяха и Елханан, син на Додо от Витлеем;
24 Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,
25 Сама ародецът; Елика ародецът:
25 Shammah the Harodite, Elika the Harodite,
26 Хелис фалтянинът; Ирас, син на текоеца Екис;
26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,
27 Авиезер анатонецът; Мевунай кусатецът;
27 Abiezer the Anethothite, Mebunnai the Hushathite,
28 Салмон ахохиецът; Маарай нетофатецът;
28 Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite,
29 Хелев, син на нетофатеца Ваана; Итай, син на Ривай от Гавая на вениаминците;
29 Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin,
30 Ванаия пиратонецът; Идай от долината на Гаас;
30 Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash,
31 Ави-алвон арветецът; Азмавет варумецът;
31 Abialbon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite,
32 Елиава саалвонецът; Ионатан от Ясиновите синове;
32 Eliahba the Shaalbonite, of the sons of Jashen, Jonathan,
33 Сама арорецът; Ахаим, син на арореца Сарар;
33 Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite,
34 Елифелет, син на Аасве, син на маахатец; Елиам, син на гилонеца Ахитофел;
34 Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maachathite, Eliam the son of Ahithophel the Gilonite,
35 Есрай кармилецът; Фаарай арвиецът;
35 Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite,
36 Игал, син на Натана от Сова; Ваний гадецът;
36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite,
37 Силек амонецът; оръженосец на Иоава Саруиния син; Наарай виротецът;
37 Zelek the Ammonite, Nahari the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah,
38 Ирас етерецът; Гарив етерецът;
38 Ira an Ithrite, Gareb an Ithrite,
39 Урия хетеецът: всичко, тридесет и седем души.
39 Uriah the Hittite: thirty and seven in all.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24