Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И дойдоха всичките Израилеви племена при Давида в Хеврон и говориха и рекоха: Ето, кост твоя и плът твоя сме ние.
2 И по-напред още, когато Саул царуваше над нас, ти беше който извождаше и въвождаше Израиля; и на тебе рече Господ: Ти ще упасеш людете ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.
3 И дойдоха всичките старейшини Израилеви при царя в Хеврон; и направи цар Давид завет с тях в Хеврон пред Господа; и помазаха Давида цар над Израиля.
4 Давид беше на тридесет години когато стана цар и царува четиридесет години.
5 В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеци; а в Ерусалим царува тридесет и три години над всичкия Израил и Юда.
6 И отиде царят и мъжете му в Ерусалим при Иевусците които живееха в таз земя, които говориха Давиду и рекоха: Няма да влезеш тук ако не извадиш слепите и хромите; защото думаха че Давид не ще може да влезе тука.
7 Но Давид превзе твърдела Сион: той е Давидовият град.
8 И рече Давид в онзи ден: Който стигне при водовода та удари Иевусците и слепите и хромите, които ненавиди душата Давидова, ще бъда военачалник. За това казват: Сляп и хром няма да влязат в дома.
9 И насели се Давид в твърдела, и нарече го град Давидов. И направи Давид здания около Мило и вътре.
10 И напредваше Давид и увеличаваше се; и Господ Бог Саваот бе с него.
11 И прати Хирам Тирския цар посланници при Давида, и кедрови дърва, и дърводелци, и зидари, та съградиха дом Давиду.
12 И позна Давид че Господ го утвърди цар над Израиля, и че въздигна царството му заради людете си Израиля.
13 И взе Давид още наложници и жени от Ерусалим когато дойде от Хеврон; и родиха се Давиду още синове и дъщери.
14 А имената на онези които му се родиха в Ерусалим са тези: Саму и Совав, и Натан, и Соломон,
15 и Иевар, и Елисуа, и Нефаг, и Яфия,
16 и Елисама, и Елиада, и Елифалет.
17 А когато чуха Филистимците че помазаха Давида цар над Израиля, възлязоха всичките Филистимци да търсят Давида; и Давид чу за това, и слезе в твърдела.
18 И дойдоха Филистимците та се разпростряха в дола Рафаим.
19 И попита Давид Господа и рече: Да възляза ли към Филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И рече Господ Давиду: Възлез; защото непременно ще предам Филистимците в ръката ти.
20 И дойде Давид в Ваал-ферасим; и ги порази там Давид и рече: Господ проломи между враговете ми пред мене както проломят водите. Заради това се нарече името на онова място Ваал-ферасим.
21 И там оставиха идолите си; и дигнаха ги Давид и мъжете му.
22 И възлязоха пак Филистимците та се разпростряха по дола Рафаим.
23 И когато попита Давид Господа, той рече: Не възлизай: обърни се отзад им та нападни върх тях отсреща черниците.
24 И когато чуеш шум като от прехождане по върховете на черниците, тогаз ще прибързаш; защото тогаз Господ ще излезе пред тебе да порази Филистимския стан.
25 И направи Давид както му заповяда Господ, и порази Филистимците от Гава дори да входа в Гезер.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24