Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И отиде Ровоам в Сихем; защото в Сихем идеше всичкий Израил за да го направи цар.
2 А когато чу това Иеровоам Наватовий син, който беше още в Египет, дето бе побягнал от лицето на цар Соломона, остана още Иеровоам в Египет:
3 проводиха обаче та го повикаха. Тогаз дойде Иеровоам и всичкото събрание на Израиля та говориха Ровоаму и рекоха:
4 Отец ти ожесточи ярема ни; сега прочее улекчи ти жестокото работане на отца ти, и тежкия му ярем който наложи върх нас, и ще ти работим.
5 А той им рече: Идете си до три дни: после се върнете при мене. И отидоха си людете.
6 И съветва се цар Ровоам с старейшините които предстояваха пред отца му Соломона ката бе още жив, и говореше: Как ме съветвате вие да отговоря на тези люде?
7 И говориха му и рекоха: Ако станеш днес раб на тези люде, и им работиш, и им отговориш, и им продумаш добри думи, тогаз ще ти бъдат раби за всегда.
8 Но той отхвърли съвета на старейшините що му дадоха та се съветва с младите, възпитаните с него и предстоещите пред него.
9 И рече им: Как ме съветвате вие да отговоря на тези люде които ми говориха и рекоха: Улекчи ярема който отец ти наложи върх нас?
10 И говориха му младите, възпитаните с него, и рекоха: Така ще говориш на тези люде които ти говориха и рекоха: Отец ти направи тежък ярема ни; но ти го улекчи нам, - така ще им речеш: Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от чреслата на отца ми.
11 Сега прочее, отец ми натовари на вас тежък ярем, а аз ще направя по-тежък ярема ви: отец ми ви наказа с бичове, а аз ще ви накажа с скорпии.
12 И дойде Иеровоам и всичките люде при Ровоама в третия ден, както бе говорил царят и рекъл: Върнете се при мене в третия ден.
13 И отговори царят на людете жестоко, и остави съвета на старейшините който му дадоха,
14 и говори им според съвета на младите и рече: Отец ми направи тежък ярема ви, но аз ще приложа на ярема ви: отец ми ви наказа с бичове, но аз ще ви накажа с скорпии.
15 И не послуша царят людете; защото това нещо биде от Господа, за да изпълни словото си което Господ говори чрез Ахия Силонеца на Иеровоам Наватовия син.
16 И като видя всичкий Израил че царят не ги послуша, отговориха людете на царя и рекоха: Какъв дял имаме ние в Давида? никакво наследие нямаме в Иесеевия син! В шатрите си, Израилю! Промисли сега, Давиде, за дома си. И отиде Израил в шатрите си.
17 А за Израилевите синове които живееха в Юдините градове, Ровоам царуваше над тях.
18 И проводи цар Ровоам Адорама, който бе над данта; и биха го с камене всичкий Израил, и умря. Заради това прибърза цар Ровоам да възлезе на колесницата за да побегне в Ерусалим.
19 Така отстъпи Израил от Давидовия дом дори до този ден.
20 И когато чу всичкий Израил че Иеровоам се върна, пратиха та го повикаха в събранието, и направиха го цар над всичкия Израил: освен Юдиното племе друг не последва Давидовия дом.
21 И като дойде Ровоам в Ерусалим, събра всичкия Юдин дом и Вениаминовото племе, сто и осемдесет тисящи избрани ратници, за да направят бран против Израилевия дом, за да възвърнат царството под Ровоама сина Соломонов.
22 Но слово Божие биде към Семаия человека Божия и рече:
23 Говори на Ровоама Соломоновия син, царя Юдин, и на всичкия Юдин и Вениаминов дом, и на остатъка на людете, и кажи:
24 Така говори Господ: Не възлязвайте нито правете бран против братята си Израилевите синове: върнете се всеки в дома си; защото от мене стана това нещо. И послушаха словото Господне та се върнаха да си идат, според словото Господне.
25 Тогаз съгради Иеровоам Сихем на гората Ефрем и насели с в него: после излезе от там та съгради Фануил.
26 И рече Иеровоам в сърдцето си: Сега ще се върне царството в Давидовия дом.
27 Ако тези люде възлязат да приносят жъртви в дома Господен в Ерусалим, тогаз сърдцето на тези люде ще се обърне към господаря им Ровоама Юдиния цар, а мене ще убият; и ще се обърнат към Ровоама Юдиния цар.
28 И съветва се царят и направи две златни телета, и рече им: Стига ви да възхождате в Ерусалим: ето боговете ти, Израилю, които те изведоха из Египетската земя.
29 И тури единия идол в Ветил, а другия тури в Дан.
30 И това нещо стана грях; защото отиваха людете дори до Дан за да се кланят пред единия.
31 И направи домове на високите места, и направи свещеници от най-долните люде, които не бяха от Левийните синове.
32 И направи Иеровоам праздник в осмия месец, в петнадесетия ден на месеца, както праздника който става в Юда, и приносяше жъртва на олтаря. Така направи в Ветил, и жъртвуваше на телетата които направи; и настани в Ветил свещениците на високите места които направи.
33 И приносяше жъртва на олтаря който направи в Ветил, в петнадесетия ден на осмия месец, в месеца който измисли от сърдцето си; и направи праздник на Израилевите синове; и принесе жъртва на олтаря, и кадеше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22