Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И в осемнадесетото лето на царуването на Иеровоама Наватовия син, въцари се Авия над Юда.
2 Три години царува в Ерусалим. И името на майка му бе Мааха, дъщеря на Авесалома.
3 И ходи в всичките грехове на отца си които стори пред него; и не бе сърдцето му съвършено с Господа Бога негов както сърдцето на Давида отца му.
4 Но заради Давида даде му Господ Бог негов светилник в Ерусалим, понеже възстави сина му подир него, и утвърди Ерусалим;
5 защото Давид направи което бе право пред Господа, и не се уклони в всичките дни на живота си от всичко което му заповяда, освен делото на Урия Хетееца.
6 И имаше бой между Ровоама и Иеровоама в всичките дни на живота му.
7 А останалите деяния на Авия, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на летовниците на Юдините Царе? И имаше бой между Авия и Иеровоама.
8 И заспа Авия с отците си, и погребоха го в Давидовия град; и въцари се вместо него Аса син му.
9 И въцари се Аса над Юда в двадесетото лето на Иеровоама царя Израилев.
10 И царува в Ерусалим четиридесет и една година А името на майка му бе Мааха, Авесаломова дъщеря.
11 И направи Аса което бе право пред Господа, както Давид отец му.
12 И отмахна от земята мъжеложците, и дигна всичките идоли които направиха отците му.
13 А още и майка си Мааха, и нея отхвърли от да е царица, понеже направи идол на Ашера; и насече Аса нейния идол та го изгори при потока Кедрон.
14 Но високите места не се отмахнаха: сърдцето обаче на Аса бе съвършено с Господа в всичките му дни.
15 И донесе в дома Господен посвещенията на отца си, и своите си посвещения, сребро, и злато, и съсъди.
16 И имаше бой между Аса и Вааса Израилевий цар в всичките им дни.
17 И възлезе Вааса Израилевий цар против Юда та съгради Рама, за да не остави никого да излазя нито да влазя при Аса Юдиния цар.
18 Тогаз взе Аса всичкото сребро и злато което бе останало в съкровищата на дома Господен и в съкровищата на царския дом та ги даде в ръцете на рабите си; и прати ги цар Аса при Венадада сина на Тавримона, сина на Есиона, Сирийския цар, който живееше в Дамаск, и рече:
19 Уговор има между мене и тебе и между отца ми и отца ти; ето, пратих ти дар сребро и злато; иди, развали уговора си с Вааса Израилевия цар, за да се оттегли от мене.
20 И послуша Венадад цар Аса та прати началниците на силите си против градовете на Израиля, и порази Иион, и Дан, и Авел-вет-мааха, и всичкия Хинерот, с всичката Нефталимова земя.
21 И като чу Вааса, престана да гради Рама, и седна в Терса.
22 Тогаз свика цар Аса всичкия Юда, без никакво изключение, та дигнаха каменете на Рама, и дървата му с които Вааса градеше; и съгради цар Аса с тях Гава Вениаминова и Масфа.
23 А всичките останали деяния на Аса, и всичкото му юначество, и всичко що стори, и градовете които съгради, не са ли писани в Книгата на летовниците на Юдините Царе? А в времето на старостта му хвана го болест в нозете.
24 И заспа Аса с отците си, и погребе се с отците си в града на Давида отца си; а вместо него въцари се Иосафат син му.
25 И въцари се Надав Иеровоамовът син над Израиля в второто лето на Аса царя на Юда, и царува над Израиля две години.
26 И стори зло пред Господа, и ходи в пътя на отца си, и в греха му чрез който направи Израиля да съгреши.
27 И направи съзаклятие против него Вааса Ахиевът син, от Исахаровия дом; и порази го Вааса в Гиветон който бе на Филистимците; защото Надав и всичкий Израил обсадиха Гиветон.
28 А Вааса го уби в третото лето на Аса Юдиния цар, и въцари се вместо него.
29 И като се въцари, порази всичкия Иеровоамов дом: не остави на Иеровоама нищо живо доде го не изтреби, според словото Господне което говори чрез раба си Ахия Силонеца,
30 за греховете на Иеровоама който съгреши, и чрез които направи Израиля да съграши, и заради прогневението с което прогневи Господа Бога Израилева.
31 А останалите деяния на Надава, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
32 И имаше бой между Аса и Вааса Израилевия цар в всичките им дни.
33 В третото лето на Аса Юдиния цар въцари се Вааса Ахиевът син над всичкия Израил в Терса; и царува двадесет и четири години.
34 И направи зло пред Господа, и ходи в пътя на Иеровоама, и в греха му чрез който направи Израиля да съгреши.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22