Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И в осемнадесетото лето на царуването на Иеровоама Наватовия син, въцари се Авия над Юда.
2 Три години царува в Ерусалим. И името на майка му бе Мааха, дъщеря на Авесалома.
3 И ходи в всичките грехове на отца си които стори пред него; и не бе сърдцето му съвършено с Господа Бога негов както сърдцето на Давида отца му.
4 Но заради Давида даде му Господ Бог негов светилник в Ерусалим, понеже възстави сина му подир него, и утвърди Ерусалим;
5 защото Давид направи което бе право пред Господа, и не се уклони в всичките дни на живота си от всичко което му заповяда, освен делото на Урия Хетееца.
6 И имаше бой между Ровоама и Иеровоама в всичките дни на живота му.
7 А останалите деяния на Авия, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на летовниците на Юдините Царе? И имаше бой между Авия и Иеровоама.
8 И заспа Авия с отците си, и погребоха го в Давидовия град; и въцари се вместо него Аса син му.
9 И въцари се Аса над Юда в двадесетото лето на Иеровоама царя Израилев.
10 И царува в Ерусалим четиридесет и една година А името на майка му бе Мааха, Авесаломова дъщеря.
11 И направи Аса което бе право пред Господа, както Давид отец му.
12 И отмахна от земята мъжеложците, и дигна всичките идоли които направиха отците му.
13 А още и майка си Мааха, и нея отхвърли от да е царица, понеже направи идол на Ашера; и насече Аса нейния идол та го изгори при потока Кедрон.
14 Но високите места не се отмахнаха: сърдцето обаче на Аса бе съвършено с Господа в всичките му дни.
15 И донесе в дома Господен посвещенията на отца си, и своите си посвещения, сребро, и злато, и съсъди.
16 И имаше бой между Аса и Вааса Израилевий цар в всичките им дни.
17 И възлезе Вааса Израилевий цар против Юда та съгради Рама, за да не остави никого да излазя нито да влазя при Аса Юдиния цар.
18 Тогаз взе Аса всичкото сребро и злато което бе останало в съкровищата на дома Господен и в съкровищата на царския дом та ги даде в ръцете на рабите си; и прати ги цар Аса при Венадада сина на Тавримона, сина на Есиона, Сирийския цар, който живееше в Дамаск, и рече:
19 Уговор има между мене и тебе и между отца ми и отца ти; ето, пратих ти дар сребро и злато; иди, развали уговора си с Вааса Израилевия цар, за да се оттегли от мене.
20 И послуша Венадад цар Аса та прати началниците на силите си против градовете на Израиля, и порази Иион, и Дан, и Авел-вет-мааха, и всичкия Хинерот, с всичката Нефталимова земя.
21 И като чу Вааса, престана да гради Рама, и седна в Терса.
22 Тогаз свика цар Аса всичкия Юда, без никакво изключение, та дигнаха каменете на Рама, и дървата му с които Вааса градеше; и съгради цар Аса с тях Гава Вениаминова и Масфа.
23 А всичките останали деяния на Аса, и всичкото му юначество, и всичко що стори, и градовете които съгради, не са ли писани в Книгата на летовниците на Юдините Царе? А в времето на старостта му хвана го болест в нозете.
24 И заспа Аса с отците си, и погребе се с отците си в града на Давида отца си; а вместо него въцари се Иосафат син му.
25 И въцари се Надав Иеровоамовът син над Израиля в второто лето на Аса царя на Юда, и царува над Израиля две години.
26 И стори зло пред Господа, и ходи в пътя на отца си, и в греха му чрез който направи Израиля да съгреши.
27 И направи съзаклятие против него Вааса Ахиевът син, от Исахаровия дом; и порази го Вааса в Гиветон който бе на Филистимците; защото Надав и всичкий Израил обсадиха Гиветон.
28 А Вааса го уби в третото лето на Аса Юдиния цар, и въцари се вместо него.
29 И като се въцари, порази всичкия Иеровоамов дом: не остави на Иеровоама нищо живо доде го не изтреби, според словото Господне което говори чрез раба си Ахия Силонеца,
30 за греховете на Иеровоама който съгреши, и чрез които направи Израиля да съграши, и заради прогневението с което прогневи Господа Бога Израилева.
31 А останалите деяния на Надава, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
32 И имаше бой между Аса и Вааса Израилевия цар в всичките им дни.
33 В третото лето на Аса Юдиния цар въцари се Вааса Ахиевът син над всичкия Израил в Терса; и царува двадесет и четири години.
34 И направи зло пред Господа, и ходи в пътя на Иеровоама, и в греха му чрез който направи Израиля да съгреши.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22