Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И дойде слово Господне към Ииуя Ананиевия син против Вааса, и рече:
2 Понеже, като те възвисих от пръстта, и те поставих вожд над людете си Израиля, ти ходи в пътя на Иеровоама, и направи людете ми Израиля да съгрешат за да ме прогневят с греховете си,
3 ето, изтребям съвършено Вааса и дома му; и ще направя дома ти както дома на Иеровоама Наватовия син.
4 Който Ваасов умре в града, псетата ще го изядат; и който негов умре в полетата, небесните птици ще го изядат.
5 А останалите деяния на Вааса, и което направи, и юначеството му, не са ли писани в Книгана на Летовниците на Израилевите Царе?
6 И заспа Вааса с отците си, и погребе се в Терса; и въцари се вместо него Ила син му.
7 И чрез Ииуя пророка, Ананиевия син, биде слово Господне против Вааса и против дома му, и поради всичките злини които направи пред Господа, понеже го прогневи с делата на ръцете си та стана както дома на Иеровоама, още и защото го порази.
8 В двадесет и шестото лето на Аса Юдиния цар въцари се Ила синът на Вааса над Израиля в Терса, и царува две години.
9 И направи съзаклятие против него рабът му Зимрий, началникът на половината на воинските колесници, като беше в Терса та пиеше и се опиваше в дома на Арса домостроителя си в Терса.
10 И влезе Зимрий та го порази и уби го, в двадесет и седмото лето на Аса Юдиния цар, и въцари се вместо него.
11 И като се въцари, тутакси щом седна на престола му порази всичкия дом на Вааса: не остави му нищо до крак, нито сродници негови нито приятели негови.
12 И изтреби Зимрий всичкия дом на Вааса, според словото Господне което говори против Вааса чрез Ииуя пророка
13 за всичките грехове на Вааса, и за греховете на сина му Ила които съгрешиха, и чрез които направиха Израиля да съгреши, понеже разгневиха Господа Бога Израилева с суетите си.
14 А останалите деяния на Ила, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
15 В двадесет и седмото лето на Аса Юдиния цар царува Зимрий седем дни в Терса. А людете бяха се разположили в стан против Гиветон който бе на Филистимците.
16 И като чуха людете които бяха разположили стан че говориха: Зимрий направи съзаклятие, още порази царя, всичкий Израил през онзи ден в стана направи цар над Израиля Амрия войводата на воинството.
17 И възлезе Амрий и всичкий Израил с него от Гиветон та обсадиха Терса.
18 И като видя Зимрий че се облада градът, влезе в вътрешния царски дом та изгори върх себе си царския дом с огън, и умря,
19 за греховете си които съгреши, понеже стори зло пред Господа, и ходи в пътя на Иеровоама и в греха му що стори той като направи Израиля да съгреши.
20 А останалите деяния на Зимрия, и съзаклятието му което направи, не са ли писани в Книгата на летовниците на Израилевите Царе?
21 Тогаз се разделиха Израилевите люде на две части: половината на людете следваха Тивния Гинатовия син за да направят него цар; а половината следваха Амрия.
22 Но людете които следваха Амрия превъзмогоха върх людете които следваха Тивния Гинатовия син; и умря Тивний, и въцари се Амрий.
23 В тридесет и първото лето на Аса Юдиния цар царува Амрий над Израиля, дванадесет години: шест години царува в Терса.
24 И купи Самарийския хълм от Семера за два таланта сребро, и съгради град на хълма, и нарече името на града който съгради, Самария, според името на Семера господаря на хълма.
25 И стори Амрий зло пред Господа, и стори по-зло от всичките що бяха преди него,
26 и ходи в всичките пътища на Иеровоама Наватовия син, и в неговия грях чрез който направи Израиля да съгреши, понеже разгневиха Господа Бога Израилева с суетите си.
27 А останалите деяния на Амрия които направи и юначествата му които извърши, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
28 И заспа Амрий с отците си, и погребе се в Самария; и въцари се вместо него Ахаав син му.
29 А Ахаав Амриевът син се въцари над Израиля в тридесет и осмото лето на Аса Юдиния цар; и царува Ахаав Амриевът син над Израиля в Самария двадесет и две години.
30 И стори Ахаав Амриевът син зло пред Господа повече от всичките които бидоха преди него.
31 И като че беше малко това дето да ходи в греховете на Иеровоама Наватовия син, и взе още за жена Иезавел дъщерята на Етваала Сидонския цар, и отиде та служи на Ваала и му се поклони.
32 И възстави требище на Ваала вътре в Вааловия дом който съгради в Самария.
33 И направи Ахаав Ашера; и от всичките Израилеви царе които бидоха преди него Ахаав направи повече за да прогневи Господа Бога Израилева.
34 В неговите дни Хиил Ветилецът съгради Иерихон: тури основанията му с смъртта на Авирона първородния си, и тури вратата му с смъртта на Сегува по-младия си син, според словото Господне което говори чрез Исуса сина Навиев.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22