Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И минаха се три години без бой между Сирия и Израиля.
2 А в третата година слезе Иосафат Юдиний цар при Израилевия цар.
3 И рече Израилевий цар на рабите си: Знаете ли че Рамот-галаад е наш, а ние небрежим за го вземем от ръката на Сирийския цар?
4 И рече на Иосафата: Дохождаш ли с мене на бой в Рамот-галаад? И рече Иосафат на Израилевия цар: Аз съм както ти, людете ми както людете ти, конете ми както конете ти.
5 И рече Иосафат на Израилевия цар: Допитайте се, моля, от словото Господне днес.
6 И събра Израилевий цар пророците, почти четиристотин мъже, та им рече: Да ида ли против Рамот-галаад на бой, или да не ида? А те рекоха: Възлез, и Господ ще го предаде в ръката на царя.
7 И рече Иосафат: Няма ли тук още един пророк Господен да попитаме чрез него?
8 И рече Израилевий цар на Иосафата: Има още един человек, Михей син на Иемла, чрез когото можем да попитаме Господа; но аз го мразя, защото не пророчествува добро за мене, но зло. И рече Иосафат: Нека не говори царят така.
9 И повика Израилевий цар един скопец та рече: Доведи скоро Михея сина на Иемла.
10 А Израилевий цар и Иосафат Юдиний цар седяха, всеки на престола си, облечени с одежди, на открито място при входа на Самарийската порта; и всичките пророци пророкуваха пред тях.
11 И Седекия синът на Ханаана беше си направил железни рогове; и рече: Така говори Господ: С тези ще избодеш Сирийците доде ги свършиш.
12 И всичките пророци пророкуваха така и казваха: Възлез в Рамот-галаад, и ще имаш добър успех: защото Господ ще го предаде в ръката на царя.
13 А вестителят който отиде да повика Михея говори му и рече: Ето сега, думите на пророците из едни уста са добри за царя; моля прочее и твоето слово да е така както словото на едного от тях, и говори доброто.
14 А Михей рече: Жив Господ, което ми рече Господ, него ще говоря.
15 И тъй, дойде при царя. И рече му царят: Михее, да идем ли в Рамот-галаад на бой, или да не идем? А той му отговори: Възлез, и ще имаш добър успех; защото Господ ще го предаде в ръката на царя.
16 И рече му царят: До колко пъти ще те заклевам да ми не говориш друго освен истината в име Господне?
17 А той рече: Видях всичкия Израил разпръснат по горите като овци които нямат овчар; и рече Господ: Те нямат господар; нека се върнат всеки в дома си с мир.
18 И рече Израилевий цар Иосафату: Не рекох ли ти че не ще прорече добро за мене, но зло?
19 И Михей рече: чуй прочее словото Господне. Видях Господа че седи на престола си, и всичкото небесно войнство че предстои около него от дясно му и от ляво.
20 И рече Господ: Кой ще прелъсти Ахаава за да възлезе и да падне в Рамот-галаад? И един рече така, а друг рече така.
21 И излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз ще го прелъстя.
22 И рече му Господ: Как? И рече: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И рече Господ: Ще прелъстиш, още и ще сполучиш: излез та направи така.
23 Сега прочее, ето, Господ тури дух лъжлив в устата на всичките тези твои пророци; но Господ говори зло за тебе.
24 Тогаз се приближи Седекия синът на Ханаана та плесна Михея в ланитата и рече: През кой път премина Духът Господен от мене за да говори на тебе?
25 И рече Михей: Ето, ще видиш в който ден ще влазяш из клет в клет за да се укриеш.
26 И рече Израилевий цар: Хванете Михея та го върнете при Амона градския княз и при Иоаса царския син,
27 и речете: Така говори царят: Турете тогоз в тъмницата, и хранете го с хляб печален и с вода печална доде се върна с мир.
28 И рече Михей: Ако наистина се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. И рече: чуйте вие всички люде.
29 И възлезе Израилевът цар и Иосафат Юдинът цар в Рамот-галаад.
30 И рече Израилевий цар на Иосафата: Аз ще се прелича и ще вляза в сражението; а ти облечи одеждите си. И преличи се Израилевий цар та влезе в сражението.
31 А Сирийский цар бе заповядал на тридесет и двата свои колесниценачалници и рекъл: Не се бийте нито с малък нито с голям, но само с Израилевия цар.
32 И като видяха колесниценачалниците Иосафата, тогаз те рекоха: Несъмнено този е Израилевът цар; и заобиколиха да го ударят; но Иосафат извика.
33 И като видяха колесниценачалниците че не беше Израилевът цар, върнаха се от да го гонят.
34 А един человек устрели без да мери, и удари Израилевия цар между ставите на бронята; а той рече на колесничника си: Завърни ръката си та ме изведи из воинството, защото се раних.
35 И сражението стана голямо в онзи ден; а царят се удържа на колесницата срещу Сирийците, и привечер умря. и кръвта течеше от раната в недрото на колесницата.
36 И около захождането на слънцето стана проглашение в стана и казваше: Всеки да си иде в града си, и всеки на мястото си.
37 И умря царят, и донесе се в Самария; и погребоха царя в Самария.
38 И измиха колесницата в водоема на Самария, измиха още и оръжията му; и лизаха псетата кръвта му според словото Господне което говори.
39 А останалите деяния на Ахаава, и всичко що направи, и слоновният дом който съгради, и всичките градове които направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
40 И заспа Ахаав с отците си; и въцари се вместо него Охозия син му.
41 А Иосафат синът на Аса въцари се над Юда в четвъртото лето на Ахаава Израилевия цар.
42 Иосафат бе на възраст тридесет и пет години когато се въцари, и царува двадесет и пет години в Ерусалим; а името на майка му беше Азува, дъщеря на Силея.
43 И ходи в всичките пътища на Аса отца си: не се уклони от тях, и правеше което бе право пред Господа. Високите обаче места не се отмахнаха: людете жъртвуваха още и кадяха по високите места.
44 И имаше мир Иосафат с Израилевия цар.
45 А останалите деяния на Иосафата, и юначествата му които направи, и бойовете му, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
46 И остатъка на мъжеложците който бе останал в дните на Аса отца му, той го изтреби от земята.
47 Тогаз нямаше цар в Едом, но наместник царев.
48 Иосафат направи Тарсийски кораби за да идат в Офир за злато; но не отидоха, защото корабите се строшиха в Есион-гавер.
49 Тогаз рече Охозия Ахаавовий син Иосафату: Нека отидат моите раби с твоите раби в корабите; но Иосафат не рачи.
50 И заспа Иосафат с отците си, и погребе се с отците си в града на Давида отца си; и въцари се вместо него Иорам син му.
51 Охозия Ахаавовий син се въцари над Израиля в Самария в седемнадесетото лето на Иосафата Юдиния цар, и царува две години над Израиля.
52 И стори зло пред Господа, и ходи в пътя на отца си, и в пътя на майка си, и в пътя на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши;
53 защото служи Ваалу и поклони му се, и прогневи Господа Бога Израилева по всичко що стори отец му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22