Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И проводи Хирам Тирският цар рабите си при Соломона като чу че го помазаха за цар вместо отца му; защото Хирам бе всякога приятел Давиду.
2 И проводи Соломон Хираму и рече:
3 Ти знаеш че Давид отец ми не можа да съгради дом в името на Господа Бога своего, от бойовете които го обикаляха от всякъде, доде Господ ги тури под стъпките на нозете му.
4 Но сега Господ Бог мой ми даде успокоение от всякъде: няма противник нито зъл случай.
5 И, ето, аз казвах да съградя дом в името на Господа Бога моего, както Господ говори на Давида отца ми и рече: Син ти когото ще туря вместо тебе на престола ти, той ще съгради дома на името ми.
6 Сега прочее заповядай да ми отсекат кедри от Ливан; и моите слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за рабите ти по всичко колкото речеш; защото ти знаеш че между нас няма ни един толкоз изкусен да сече дърво както Сидонците.
7 И като чу Хирам Соломоновите думи зарадва се много, и рече: Благословен Господ днес който даде Давиду мъдър син върху тези много люде.
8 И проводи Хирам Соломону и рече: чух за всичко що ми извести ти: аз ще направя всичко що искаш за кедровите дърва и за елховите дърва.
9 Рабите ми ще ги снемат от Ливан до морето; и аз ще направя да ги носят в плоти (салове) през морето до мястото което ми известиш и да ги развържат там, а ти ще ги прибереш; и ще сториш и ти което искам, да даваш храна за дома ми.
10 И тъй, Хирам даваше Соломону кедрови дърва и елхови дърва колкото искаше.
11 А Соломон даде Хираму двадесет тисящи корове пшеница за храна на дома му, и двадесет корове първоток елей: така даваше Соломон Хираму всяка година.
12 И даде Господ Соломону мъдрост както му рече; и мир имаше между Хирама и Соломона; и направиха завет двамата.
13 И събра цар Соломон мъже от всичкия Израил; и събраните бяха тридесет тисящи мъже.
14 И проводи ги в Ливан, десет тисящи в месец с променяване: един месец бяха в Ливан, и два месеца в домовете си; а над събирането беше Адонирам.
15 И имаше Соломон седемдесет тисящи бременосци, и осемдесет тисящи каменосечци в гората,
16 освен настойниците определените от Соломона които бяха над работите, три тисящи и триста, които настояваха над людете които работеха тази работа.
17 И заповяда царят, та извадиха големи камене, камене великолепни, дялани камене, за основанията на дома.
18 И издялаха Соломоновите зидатели, и Хирамовите зидатели, и Гевалците, и приготвиха дървата и каменете за да съградят дома.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22