Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И като свърши Соломон да гради дома Господен, и царския дом, и всичко което желаеше Соломон да направи,
2 яви се Господ Соломону втори път, както му се яви в Гаваон.
3 И рече му Господ: чух молитвата ти и молението ти с което се помоли ти пред мене. Осветих този дом който ти съгради за да туря там името си в век; и ще бъдат очите ми и сърдцето ми там за всегда.
4 И ти ако ходиш пред мене, както ходи Давид отец ти, с цяло сърдце и с правота, щото да правиш по всичко което ти заповядах, да съхраняваш повеленията ми и съдбите ми,
5 тогаз ще утвърдя престола на царството ти над Израиля в век, както се обещах на Давида отца ти и рекох: Няма да ти оскудее мъж от върху престола Израилев.
6 Ако някога се уклоните от мене, вие или чадата ви, и не упазите заповедите ми, повеленията ми които положих пред вас, но отидете та послужите на други богове и им се поклоните,
7 тогаз ще изкореня Израиля от лицето на земята която им дадох, и този дом който осветих за името си ще отхвърля от лицето си; и Израил ще бъде в притча и в поругание между всичките народи.
8 А за този дом който стана толкоз висок, всеки който минува по край него ще остане зачуден и ще подсвирва; и ще говорят: Защо Господ направи така на таз земя и на този дом?
9 И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога своего който изведе отците им из Египетската земя, та се прилепиха при други богове, и им се поклониха и им послужиха, за това Господ наведе на тях всичко това зло.
10 И в свършъка на двадесетте години в които Соломон съгради двата дома, дома Господен и царския дом,
11 (а Хирам Тирският цар бе помогнал Соломону с кедрови дърва, и с елхови дърва, и с злато според всичкото му желание,) тогаз цар Соломон даде на Хирама двадесет града в Галилейската земя.
12 И излезе Хирам от Тир за да види градовете които му даде Соломон; и не му се видяха угодни.
13 И рече: Що са тези градове които ми си дал, брате? И нарече ги земя Хавул дори до този ден.
14 И проводи Хирам на царя сто и двадесет таланта злато.
15 А тази е причината на данта която тури цар Соломон за да съгради дома Господен, и дома си, и Мило, и стената на Ерусалим, и Асор, и Магедон, и Гезер.
16 Защото Фараон Египетския цар бе възлязъл и обладал Гезер, и изгорил го бе с огън, и убил бе Ханаанците които живееха в града, и дал го бе дар на дъщеря си, Соломоновата жена.
17 И съгради Соломон Гезер, и долния Веторон,
18 и Ваалат, и Тадмор в пустинята на земята,
19 и всичките градове на житниците които имаше Соломон, и градовете на колесниците, и градовете на конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, и в Ливан, и в всичката земя на царството си.
20 И всичките люде които останаха от Аморейците, Хетейците, Ферезейците, Евейците, и Иевусейците, които не бяха от Израилевите синове,
21 чадата на онези които останаха в земята и които Израилевите синове не могоха да изтребят, тях Соломон направи раби подданни дори до този ден.
22 А от Израилевите синове Соломон не направи никого раб; защото бяха мъже ратници, и негови слуги, и негови князове, и негови чиноначалници, и началници на колесниците му и на конниците му.
23 А началниците на тези които настояваха над делата на Соломона бяха петстотин и петдесет; и началствуваха над людете които работеха в делата.
24 А дъщерята на Фараона възлезе от Давидовия град в дома си който съгради Соломон за нея. Тогаз той съгради Мило.
25 И принесе Соломон три пъти в годината всесъжения и примирителни приношения на олтаря който съгради Господу, и кадеше върху онзи олтар който бе пред Господа. Така свърши дома.
26 И направи цар Соломон кораби в Есион-гавер, който е при Елот, на устието на червено Море, в земята Едом.
27 И прати Хирам в корабите от рабите си изкусни по морето корабници с Соломоновите раби.
28 И отидоха в Офир та взеха от там четиристотин и двадесет таланта злато, и донесоха го на цар Соломона.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22