Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И като свърши Соломон да гради дома Господен, и царския дом, и всичко което желаеше Соломон да направи,
2 яви се Господ Соломону втори път, както му се яви в Гаваон.
3 И рече му Господ: чух молитвата ти и молението ти с което се помоли ти пред мене. Осветих този дом който ти съгради за да туря там името си в век; и ще бъдат очите ми и сърдцето ми там за всегда.
4 И ти ако ходиш пред мене, както ходи Давид отец ти, с цяло сърдце и с правота, щото да правиш по всичко което ти заповядах, да съхраняваш повеленията ми и съдбите ми,
5 тогаз ще утвърдя престола на царството ти над Израиля в век, както се обещах на Давида отца ти и рекох: Няма да ти оскудее мъж от върху престола Израилев.
6 Ако някога се уклоните от мене, вие или чадата ви, и не упазите заповедите ми, повеленията ми които положих пред вас, но отидете та послужите на други богове и им се поклоните,
7 тогаз ще изкореня Израиля от лицето на земята която им дадох, и този дом който осветих за името си ще отхвърля от лицето си; и Израил ще бъде в притча и в поругание между всичките народи.
8 А за този дом който стана толкоз висок, всеки който минува по край него ще остане зачуден и ще подсвирва; и ще говорят: Защо Господ направи така на таз земя и на този дом?
9 И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога своего който изведе отците им из Египетската земя, та се прилепиха при други богове, и им се поклониха и им послужиха, за това Господ наведе на тях всичко това зло.
10 И в свършъка на двадесетте години в които Соломон съгради двата дома, дома Господен и царския дом,
11 (а Хирам Тирският цар бе помогнал Соломону с кедрови дърва, и с елхови дърва, и с злато според всичкото му желание,) тогаз цар Соломон даде на Хирама двадесет града в Галилейската земя.
12 И излезе Хирам от Тир за да види градовете които му даде Соломон; и не му се видяха угодни.
13 И рече: Що са тези градове които ми си дал, брате? И нарече ги земя Хавул дори до този ден.
14 И проводи Хирам на царя сто и двадесет таланта злато.
15 А тази е причината на данта която тури цар Соломон за да съгради дома Господен, и дома си, и Мило, и стената на Ерусалим, и Асор, и Магедон, и Гезер.
16 Защото Фараон Египетския цар бе възлязъл и обладал Гезер, и изгорил го бе с огън, и убил бе Ханаанците които живееха в града, и дал го бе дар на дъщеря си, Соломоновата жена.
17 И съгради Соломон Гезер, и долния Веторон,
18 и Ваалат, и Тадмор в пустинята на земята,
19 и всичките градове на житниците които имаше Соломон, и градовете на колесниците, и градовете на конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, и в Ливан, и в всичката земя на царството си.
20 И всичките люде които останаха от Аморейците, Хетейците, Ферезейците, Евейците, и Иевусейците, които не бяха от Израилевите синове,
21 чадата на онези които останаха в земята и които Израилевите синове не могоха да изтребят, тях Соломон направи раби подданни дори до този ден.
22 А от Израилевите синове Соломон не направи никого раб; защото бяха мъже ратници, и негови слуги, и негови князове, и негови чиноначалници, и началници на колесниците му и на конниците му.
23 А началниците на тези които настояваха над делата на Соломона бяха петстотин и петдесет; и началствуваха над людете които работеха в делата.
24 А дъщерята на Фараона възлезе от Давидовия град в дома си който съгради Соломон за нея. Тогаз той съгради Мило.
25 И принесе Соломон три пъти в годината всесъжения и примирителни приношения на олтаря който съгради Господу, и кадеше върху онзи олтар който бе пред Господа. Така свърши дома.
26 И направи цар Соломон кораби в Есион-гавер, който е при Елот, на устието на червено Море, в земята Едом.
27 И прати Хирам в корабите от рабите си изкусни по морето корабници с Соломоновите раби.
28 И отидоха в Офир та взеха от там четиристотин и двадесет таланта злато, и донесоха го на цар Соломона.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22