Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В второто лето на Иоаса Иоахазовия син, царя Израилев, въцари се Амасия синът Иоасов, Юдиния цар.
2 Двадесет и пет години на възраст бе когато се въцари, и царува двадесет и девет години в Ерусалим. И името на майка му бе Иоадана от Ерусалим.
3 И направи което бе право пред Господа, но не както Давид отец му: направи по всичко що бе направил баща му Иоас.
4 Високите обаче места не се отмахнаха: людете жъртвуваха още и кадяха по високите места.
5 И като се утвърди царството в ръката му, уби слугите си които бяха убили царя баща му.
6 чадата обаче на убийците на умъртви, според писаното н книгата на Мойсеевия закон, дето заповяда Господ и каза: Бащите да се не умъртвяват за чадата, нито чадата да се умъртвяват за бащите; но всеки да се умъртвява за съгрешението си.
7 Той порази от Едома десет тисящи в дола на солта, и превзе града Села с бой, и нарече името му Иоктеил до този ден.
8 Тогаз проводи Амасия вестители на Иоаса сина на Иоахаза, Ииуевия син, Израилевия цар, и рече: Ела да се видим лице с лице.
9 И проводи Иоас Израилевий цар на Амасия Юдиния цар и рече: Трънът Ливански проводил на кедъра Ливански та рекъл: Дай дъщеря си на сина ми за жена; но заминал един див звяр който бил в Ливан та стъпкал тръна.
10 Ти порази наистина Едома, и възвиси те сърдцето ти: радвай се на славата си, и седи в дома си; защо да се сплиташ в зло, за което би паднал ти и Юда с тебе?
11 Но Амасия не послуша. Премина прочее Иоас Израилевът цар та се видяха лице с лице, той и Амасия Юдинът цар, в Ветсемес, който принадлежи на Юда.
12 И поразен биде Юда пред Израиля; и побягнаха всеки в шатрите си.
13 И Иоас Израилевът цар хвана Амасия Юдиния цар, сина на Иоаса Охозиевия син, в Ветсемес; и дойде в Ерусалим та съсипа стената на Ерусалим от портата Ефрем дори до портата на ъгъла, четиристотин лакти .
14 И като взе всичкото злато и сребро, и всичките съсъди които се намериха в дома Господен и в съкровищницата на царския дом, и человеци залог, върна се в Самария.
15 А останалите деяния на Иоаса които направи, и юначествата му, и как ратува с Амасия Юдиния цар, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
16 И заспа Иоас с отците си, и погребе се в Самария с Израилевите царе; и въцари се вместо него Иеровоам син му.
17 А Амасия Иоасовът син, Юдинът цар, живя след смъртта на Иоаса Иоахазовът син, Израилевия цар, петнадесет години.
18 А останалите деяния на Амасия не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
19 И направиха съзаклятие против него в Ерусалим, и побегна в Лахис, но пратиха след него в Лахис та го убиха там.
20 И донесоха го на коне; и погребе се в Ерусалим с отците си в Давидовия град.
21 А всичките Юдини люде взеха Азария който бе на шестнадесет години на възраст, та го направиха цар, вместо баща му Амасия.
22 Той съгради Елат, и възвърна го на Юда когато заспа баща му царят с отците си.
23 В петнадесетото лето на Амасия сина на Иоаса, Юдиния цар, въцари се в Самария Иеровоам синът на Иоаса, Израилевия цар, и царува години четиридесет и една.
24 И направи зло пред Господа: не се отдалечи от всичките грехове на Иеровоама Наватовия син който направи Израиля да съгреши.
25 Той постави пак предела на Израиля, от входа Емат до морето на полето, според словото на Господа Бога Израилева което говори чрез раба си Иона Аматиевия син, пророка който бе от Гетефер.
26 Защото видя Господ притеснението на Израиля горко много, че нямаше ни затворен нито оставен, нито имаше кой да помогне на Израиля.
27 И Господ не рече да изглади от под небето името на Израиля, но ги избави чрез ръката на Иеровоама Иоасовия син.
28 А останалите деяния на Иеровоама, и всичко що направи, и юначествата му, как ратува, и как взе пак Дамаск и Емат на Юда в Израиля, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
29 И заспа Иеровоам с отците си, Израилевите царе; и въцари се вместо него Захария син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25