Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 В онези дни разболя се Езекия до смърт; и дойде при него пророк Исаия Амосовий син та му рече: Така говори Господ: Нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.
2 Тогаз обърна лицето си към стената та се помоли Господу и рече:
3 Моля се, Господи, помни сега как ходих пред тебе с истина и с цяло сърдце, и направих угодното пред тебе. И плака Езекия с голям плач.
4 И преди да излезе Исаия в средния двор, биде слово Господне към него и рече:
5 Върни се та кажи на Езекия вожда на людете ми: Господ Бог на Давида отца ти така говори: чух молитвата ти, видях сълзите ти: ето, аз ще те изцеля: на третия ден ще възлезеш в дома Господен.
6 И ще приложа на дните ти петнадесет години; и ще освободя тебе и този град от ръката на Асирийския цар, и ще защитя този град заради мене и заради раба ми Давида.
7 И рече Исаия: Вземете низаница смокви. И взеха та туриха на възпалението; и оздравя.
8 И рече Езекия Исаю: Кое е знамението че Господ ще ме изцели, и че на третия ден ще възляза в дома Господен?
9 И рече Исаия: Това ще ти бъде знамение от Господа че ще направи Господ това нещо което говори: да напредне ли сянката десет стъпала, или да се върне десет стъпала?
10 И отговори Езекия: Леко нещо е да слезе сянката десет стъпала: не, но нека се върне назад десет стъпала сянката.
11 И извика пророк Исаия към Господа; и върна назад сянката десет стъпала през стъпалата по които слезе върху сълнечния часовник на Ахаза.
12 В онова време Веродах-валадан синът на Валадана, Вавилонският цар, проводи писма и дар Езекию, защото чу че беше се разболял Езекия.
13 И послуша ги Езекия, и показа им всичкия дом на многоценните си вещи, среброто, златото, и ароматите, и многоценните масла, и всичката си оръжница, и всичко каквото се намираше в съкровищата му: не остана нещо в дома му нито под всичкото му владение което Езекия не им показа.
14 Тогаз дойде пророк Исаия при цар Езекия та му рече: Що говорят тези человеци? И от де дойдоха при тебе? И рече Езекия: От далечна земя идат, от Вавилон.
15 А той рече: Що видяха в дома ти? И отговори Езекия: Видяха всичко що има в дома ми: няма нещо в съкровищата ми което не им показах.
16 Тогаз рече Исаия Езекию: Слушай словото Господне:
17 Ето, идат дни в които всичко що е в дома ти, и каквото отците ти са събрали до този ден, ще се пренесе у Вавилон: няма да остане нищо, говори Господ.
18 И от синовете ти които ще излязат от тебе, които ще родиш, ще вземат; и ще станат скопци в дома на Вавилонския цар.
19 Тогаз рече Езекия Исаию: Добро е словото Господне което каза ти. Рече още: Не е ли добро, понеже ще бъде мир и истина в моите дни?
20 А останалите деяния на Езекия, и всичкото му юначество, и как направи водоема и водовода та доведе водата в града, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините Царе?
21 И заспа Езекия с отците си; и въцари се вместо него Манасия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25