Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И съветва се Давид с тисященачалниците и стоначалниците, и с всичките началници:
2 и рече Давид на всичкото Израилево събрание: Ако ви е угодно и е от Господа Бога нашего, нека проводим всякъде на братята си, останалите по всичката Израилева земя, и с тях на свещениците и и на Левитите в градовете им и околностите, за да се съберат при нас;
3 и да донесем при нас ковчега на Бога нашего, защото го не потърсихме в дните на Саула.
4 И всичкото събрание рекоха да направят така; защото това нещо беше угодно пред очите на всичките люде.
5 Тогаз Давид събра всичкия Израил, от Египетския Сихор дори до входа Емат, за да донесат ковчега Божий от Кириатиарим.
6 И възлезе Давид и всичкий Израил във Ваала, в Юдин Кириатиарим, за да дигне от там ковчега на оногоз комуто името се нарича Господ Бог който седи на херувимите.
7 И туриха ковчега Божий на нова колесница от Авинадавовия дом; и Оза и Ахио возеха колесницата.
8 А Давид и всичкий Израил играеха пред Бога с всичка сила, и с песни, и с китари, и с псалтири, и с тъпани, и с кимвали, и с тръби.
9 И като стигнаха до гумното на Хидона, Оза простря ръката си за да придържи ковчега, защото воловете го потресоха.
10 И разпали се гневът Господен против Оза, и порази го защото простря ръката си върх ковчега; и умря там пред Бога.
11 И оскърби се Давид че Господ направи поразение на Оза; и нарече това място Фарез-оза дори до този ден.
12 И уплаши се Давид от Бога онзи ден, и говореше: Как ще донеса при себе си ковчега Божий?
13 И не премести Давид ковчега при себе си в Давидовия град, но го върна в дома Овид-едома Гетеца.
14 И стоя ковчегът Божийтри месеца с домородието на Овид-едома в дома му. И благослови Господ дома на Овид-едома и всичко каквото имаше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29