Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И направи си Давид домове в Давидовия град, и приготви място за ковчега Божий и постави шатър за него.
2 Тогаз рече Давид: Не трябва да дигнат ковчега Божий други освен Левитите; защото тях избра Господ за да дигат ковчега Божий и да му слугуват за всегда.
3 И събра Давид всичкия Израил в Ерусалим за да възведат ковчега Господен на мястото му което приготви за него.
4 И събра Давид Аароновите синове и Левитите:
5 от Каатовите синове, Уриила началника и братята му, сто и двадесет,
6 от Мерариевите синове, Асаия началника и братята му, двесте и двадесет;
7 от Гирсоновите синове, Иоиля началника и братята му, сто и тридесет,
8 от Елисафановите синове, Семария началника и братята му, двесте;
9 от Хевроновите синове, Елиила началника и братята му, осемдесет;
10 от Озииловите синове, Аминадава началника и братята му, сто и дванадесет.
11 И повика Давид Садока и Авиатара свещениците, и Левитите Уриила, Асаия, и Иоиля, Семаия, и Елиила, и Аминадава
12 та им рече Вие сте началници на отечествията на Левитите осветете се вие и братята ви, и възведете ковчега на Господа Бога Израилева дето съм приготвил за него.
13 Защото понеже вие изпърво не присътствувахте Господ Бог наш направи поразение върх нас, защото не го търсихме според както е заповядано.
14 И свещениците и Левитите се осветиха за да възведат ковчега на Господа Бога Израилева.
15 И дигнаха Ливийните синове ковчега Божий на рамена с пръжините отгоре си, както заповяда Моисей според словото Господне.
16 И рече Давид на Левитските началници да поставят братята си певците с музикални оръдия, псалтири и китари и кимвали, за да свирят възвишаваще глас с веселие.
17 И поставиха Левитите Емана Иоилевия син, а от братята му Асафа Варахииния син; а от Мерариевите синове братята им; Етана Кисиевия син;
18 и с тях от втория чин братята им Захария, Вена, и Яазиила, и Семирамота, и Иехиила, и Уния, Елиава, и Ванаия, и Маасия, и Мататия, и Елифалея, и Микнеия, и Овид-едома, и Иеиила, вратарите.
19 Така певците Еман, Асаф, и Етан се определиха за да дрънкат с медни кимвали;
20 а Захария, и Азиил, и Семирамот, и Иехиил, и Уний, и Елиав, и Маасия, и Ванаия, с псалтири над Аламот;
21 а Мататия, и Елифалей, и Микнеия, и Овид-едом, и Иеиил, и Азазия, с китари над Семинит за да управят гласа.
22 А Ханания бе първопевец на Левитите, който първенствуваше в песнопеението, понеже бе изкусен.
23 А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.
24 А Севания, и Иосафат, и Натанаил, и Амасай, и Захария, и Ванаия, и Елиезер свещениците, тръбеха с тръбите пред ковчега Божий; а Овид-едом и Иехия бяха вратари на ковчега.
25 И отидоха Давид, и Израилевите старейшини, и тисященачалниците да дигнат ковчега на завета Господен от дома Овид-едомов с веселие.
26 И когато Бог укрепяваше Левитите които носеха ковчега на завета Господен, пожертвуваха седем юнца и седем овна.
27 И Давид бе облечен с одежда от висон, и всичките Левити които носеха ковчега, и певците, и Ханания песноначалник на певците; и носеше Давид ефод ленен.
28 Така всичкий Израил възводеше ковчега на завета Господен с възклицание, и с глас от рог, с тръби, и с кимвали, свиреще с псалтири и с китари.
29 И ковчегът на завета Господен като влазяше в Давидовия град, Михала Сауловата дъщеря се наведе през прозореца, и като видя цар Давида че ликуваше и играеше, унищожи го в сърдцето си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29