Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А след това умря Наас царят на Амоновите синове; и въцари се вместо него син му Анун.
2 И рече Давид: Ще направя милост на Ануна Наасовия син, понеже баща му ми направи милост. И проводи Давид посланници да го утешат заради баща му. И дойдоха Давидовите раби в земята на Амоновите синове при Ануна за да го утешат.
3 А князовете на Амоновите синове рекоха на Ануна: Дали за чест на отца ти пред очите ти прати Давид при тебе утешители? Не дойдоха ли рабите му при тебе за да изпитат и да съсипят като съгледат мястото?
4 И хвана Анун Давидовите раби та ги обръсна, и отсече до половина дрехите им, до бедрата, и проводи ги.
5 И отидоха та явиха Давиду за мъжете. И проводи да ги посрещнат; понеже мъжете бяха много обезчестени. И рече царят: Седете в Иерихон доде ви порастат брадите, и върнете се.
6 А като гледаха Амоновите синове че бяха омразни Давиду, проводиха Анун и Амоновите синове хиляда таланта сребро за да си наемат колесници и конници от Месопотамия, и от Сирия-мааха, и от Сова.
7 И наеха си тридесет и две тисящи колесници, и наеха царя на Мааха с людете му, които дойдоха та разположиха стан срещу Медева. И като се събраха Амоновите синове от градовете си, дойдоха да направят бран.
8 И когато чу това Давид, проводи Иоава и всичкото воинство на силните.
9 И излязоха Амоновите синове та се опълчиха на бран при градската порта; а царете що бяха дошли бяха особно на полето.
10 А Иоав, като гледаше че лицето на браната беше против него отпред и отзад, избра от всичките избрани Израилеви та ги опълчи против Сирийците.
11 А остатъка от людете даде в ръката на брата си Ависея; и опълчиха се против Амоновите синове;
12 и рече: Ако се преукрепят Сирийците против мене, тогаз ти ще ми помогнеш, ако ли Амоновите синове се преукрепят против тебе, тогаз аз ще ти помогна.
13 Укрепи се, и да бъдем мъжествени за людете си и за градовете на Бога нашего; а Господ да направи което е угодно пред очите му.
14 И приближиха се Иоав и людете които бяха с него в сражение против Сирийците; а те побягнаха от лицето му.
15 И когато видяха Амоновите синове че Сирийците побягнаха, побягнаха и те от лицето на Ависея брата му та влязоха в града. И Иоав дойде в Ерусалим.
16 А като видяха Сирийците че се победиха пред Израиля, проводиха вестители та изведоха Сирийците които бяха оттатък реката, и Совак военачалника на Ададезера, пред тях.
17 И когато се извести Давиду, събра всичкия Израил, и премина Иордан та дойде върх тях, и опълчи се против тях. И като се опълчи Давид на бран против Сирийците, биха се с него.
18 И побягнаха Сирийците от лицето на Израиля; и изтреби Давид от Сирийците седем тисящи колесници и четиридесет тисящи пешаци; и Совака военачалника уби.
19 И като видяха рабите на Ададезера че се обърнаха в бяг пред Израиля, направиха мир с Давида, и станаха му раби; и не рачиха вече Сирийците да помогнат на Амоновите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29