Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Тези са Израилевите синовете: Рувим, Симеон, Левий, и Юда, Исахар, и Завулон,
2 Дан, Иосиф, и Вениамин, Нефталим, Гад, и Асир.
3 Синове на Юда: Ир, и Авнан, и Шела: тримата му се родиха от дъщерята на Суя Хананейката. А Ир първородният на Юда бе лош пред Господа; и уби го.
4 И Тамар, снаха му, роди му Фареса и Зара. Всичките синове на Юда бяха петима.
5 Синове на Фареса: Есрон и Амул.
6 А синове на Зара: Зимрий, и Етан, и Еман, и Халкол, и Дара: всичките петима.
7 А синове на Хармия: Ахар, който смути Израиля, който направи престъпление в проклетията.
8 А син на Етана, Азария.
9 А синове на Есрона, които му се родиха: Иерамеил, и Арам, и Халев.
10 И Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона, княз на Юдините синове.
11 А Наасон роди Салмона; а Салмон роди Вооза;
12 а Вооз роди Овида; а Овид роди Иесея;
13 а Иесей роди Елиава първородния си, и Авинадава втория, и Сама третия,
14 Натанаила четвъртия, Радая петия,
15 Осема шестия, Давида седмия.
16 А сестри им бяха Саруия и Авигея; а Саруини синове: Ависей, и Иоав, и Асаил, трима;
17 и Авигея роди Амаса; а отец на Амаса беше Иетер Исмаилецът.
18 И Халев, Есроновът син роди синове от Азува жена си, и от Иериота: синовете й бяха Иесер, и Совав, и Ардон.
19 И като умря Азува, Халев взе при себе си Ефрата, която му роди Ора.
20 А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.
21 И после влезе Есрон при дъщерята на Махира Галаадовия баща; и взе я той като беше на възраст шестдесет години; и роди му Сегува;
22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в земята Галаад.
23 И взе от тях Гесур и Арам, Яирови паланки, Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тези бяха на синовете на Махира, Галаадовия баща.
24 И когато умря Есрон в Халев-ефрата, Авия Есроновата жена му роди Асхора, бащата на Текуе.
25 И синовете на Иерамеила, първородния на Есрона, бяха Арам първородний, и Вуна, и Орен, и Осем, и Ахия.
26 Иерамеил взе и друга жена, на която името бе Атара: тя бе майка на Онама.
27 И синовете на Арама първородния на Иерамеила бяха Маас, и Ямин, и Екер.
28 А синовете на Онама бяха Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.
29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила и роди му Аавана и Молида.
30 А синовете Надавови бяха: Селед и Апаим; и Селед умря безчаден.
31 А синът на Апаима, Иесий; а синът на Иесия, Сисан; а синът на Сисана, Аалай.
32 А синовете на Ядая, брата на Самая: Иетер и Ионатан; и Иетер умря безчаден;
33 а синовете на Ионатана: Фалет и Зава: тези бяха синовете на Иерамеила.
34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. И имаше Сисан раб Египтянин на име Яраа;
35 и даде Сисан дъщеря си Яраа раба си за жена, и роди му Атая;
36 а Атай роди Натана, а Натан роди Завада;
37 а Завад роди Ефлала, а Ефлал роди Овида,
38 а Овид роди Ииуя; а Ииуй роди Азария;
39 а Азария роди Хелиса; а Хелис роди Елеаса;
40 а Елеас роди Сисамая; а Сисамай роди Селума,
41 а Селум роди Иекамия; а Иекамия роди Елисама.
42 А синовете на Хелева, брата на Иерамеила, бяха Миса първородният му, който бе отец на Зиф, и синът на Мариса отеца на Хеврона.
43 А синовете на Хеврона: Корей, Тапфуа, и Рекем, и Сема.
44 А Сема роди Раама отеца на Иоркоама; а Рекем роди Самая.
45 И син на Самая беше Маон; а Маон беше отец на Ветсур.
46 А Гефа, наложницата на Халева, роди Харана, и Моса, и Газеза; а Харан роди Газеза.
47 А синовете на Ядая: Регем, и Иотам, и Гисан, и Фелет, и Гефа, и Сагаф.
48 Мааха, наложницата на Халева, роди Савера и Тирхана;
49 роди още Сагафа отеца на Мадмана, Сева отеца на Махвина, и отеца на Гавая; а дъщерята на Халева бе Ахса.
50 Тези бяха синовете на Халева сина на Ора, първородния на Ефрата: Совал отецът на Кириатиарим,
51 Салма отецът на Витлеем, Ареф отецът на Вет-гадер
52 А на Совала отеца на Кириатиарим бидоха синове: Арое и половината на Манахатците.
53 А родовете Кириатиаримови бяха Иетерците, и Футците, и Суматците, и Мисрайците: от тях произлязоха Сарайците и Естаолците.
54 Синовете на Салма: Витлеем, и Нетофатците, Атарот от дома на Иоава, и половината от Манахатците, и Сарайците,
55 и родовете на Писците които живеят в Явис, Тиратците, Симеатците, и Сухатците. Тези са Кенейците които излязоха от Амата отеца на Рихавовия дом.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29