Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Тези са Израилевите синовете: Рувим, Симеон, Левий, и Юда, Исахар, и Завулон,
2 Дан, Иосиф, и Вениамин, Нефталим, Гад, и Асир.
3 Синове на Юда: Ир, и Авнан, и Шела: тримата му се родиха от дъщерята на Суя Хананейката. А Ир първородният на Юда бе лош пред Господа; и уби го.
4 И Тамар, снаха му, роди му Фареса и Зара. Всичките синове на Юда бяха петима.
5 Синове на Фареса: Есрон и Амул.
6 А синове на Зара: Зимрий, и Етан, и Еман, и Халкол, и Дара: всичките петима.
7 А синове на Хармия: Ахар, който смути Израиля, който направи престъпление в проклетията.
8 А син на Етана, Азария.
9 А синове на Есрона, които му се родиха: Иерамеил, и Арам, и Халев.
10 И Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона, княз на Юдините синове.
11 А Наасон роди Салмона; а Салмон роди Вооза;
12 а Вооз роди Овида; а Овид роди Иесея;
13 а Иесей роди Елиава първородния си, и Авинадава втория, и Сама третия,
14 Натанаила четвъртия, Радая петия,
15 Осема шестия, Давида седмия.
16 А сестри им бяха Саруия и Авигея; а Саруини синове: Ависей, и Иоав, и Асаил, трима;
17 и Авигея роди Амаса; а отец на Амаса беше Иетер Исмаилецът.
18 И Халев, Есроновът син роди синове от Азува жена си, и от Иериота: синовете й бяха Иесер, и Совав, и Ардон.
19 И като умря Азува, Халев взе при себе си Ефрата, която му роди Ора.
20 А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.
21 И после влезе Есрон при дъщерята на Махира Галаадовия баща; и взе я той като беше на възраст шестдесет години; и роди му Сегува;
22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в земята Галаад.
23 И взе от тях Гесур и Арам, Яирови паланки, Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тези бяха на синовете на Махира, Галаадовия баща.
24 И когато умря Есрон в Халев-ефрата, Авия Есроновата жена му роди Асхора, бащата на Текуе.
25 И синовете на Иерамеила, първородния на Есрона, бяха Арам първородний, и Вуна, и Орен, и Осем, и Ахия.
26 Иерамеил взе и друга жена, на която името бе Атара: тя бе майка на Онама.
27 И синовете на Арама първородния на Иерамеила бяха Маас, и Ямин, и Екер.
28 А синовете на Онама бяха Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.
29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила и роди му Аавана и Молида.
30 А синовете Надавови бяха: Селед и Апаим; и Селед умря безчаден.
31 А синът на Апаима, Иесий; а синът на Иесия, Сисан; а синът на Сисана, Аалай.
32 А синовете на Ядая, брата на Самая: Иетер и Ионатан; и Иетер умря безчаден;
33 а синовете на Ионатана: Фалет и Зава: тези бяха синовете на Иерамеила.
34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. И имаше Сисан раб Египтянин на име Яраа;
35 и даде Сисан дъщеря си Яраа раба си за жена, и роди му Атая;
36 а Атай роди Натана, а Натан роди Завада;
37 а Завад роди Ефлала, а Ефлал роди Овида,
38 а Овид роди Ииуя; а Ииуй роди Азария;
39 а Азария роди Хелиса; а Хелис роди Елеаса;
40 а Елеас роди Сисамая; а Сисамай роди Селума,
41 а Селум роди Иекамия; а Иекамия роди Елисама.
42 А синовете на Хелева, брата на Иерамеила, бяха Миса първородният му, който бе отец на Зиф, и синът на Мариса отеца на Хеврона.
43 А синовете на Хеврона: Корей, Тапфуа, и Рекем, и Сема.
44 А Сема роди Раама отеца на Иоркоама; а Рекем роди Самая.
45 И син на Самая беше Маон; а Маон беше отец на Ветсур.
46 А Гефа, наложницата на Халева, роди Харана, и Моса, и Газеза; а Харан роди Газеза.
47 А синовете на Ядая: Регем, и Иотам, и Гисан, и Фелет, и Гефа, и Сагаф.
48 Мааха, наложницата на Халева, роди Савера и Тирхана;
49 роди още Сагафа отеца на Мадмана, Сева отеца на Махвина, и отеца на Гавая; а дъщерята на Халева бе Ахса.
50 Тези бяха синовете на Халева сина на Ора, първородния на Ефрата: Совал отецът на Кириатиарим,
51 Салма отецът на Витлеем, Ареф отецът на Вет-гадер
52 А на Совала отеца на Кириатиарим бидоха синове: Арое и половината на Манахатците.
53 А родовете Кириатиаримови бяха Иетерците, и Футците, и Суматците, и Мисрайците: от тях произлязоха Сарайците и Естаолците.
54 Синовете на Салма: Витлеем, и Нетофатците, Атарот от дома на Иоава, и половината от Манахатците, и Сарайците,
55 и родовете на Писците които живеят в Явис, Тиратците, Симеатците, и Сухатците. Тези са Кенейците които излязоха от Амата отеца на Рихавовия дом.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29