Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Ето отредите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар, и Итамар.
2 А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха чада; за това, Елеазар и Итамар свещенодействуваха.
3 И Давид, заедно със Садока от Елеазаровите потомци, ги разпредели според наредената за тях работа.
4 А от Елеазаровите потомци се намериха повече началници отколкото от Итамаровите потомци, и според това бидоха разпределени: от Елеазаровите потомци имаше шестнадесет началника на бащини домове, а от Итамаровите потомци, според бащините им домове, осем началника.
5 Разпределиха и едните и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом, както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци.
6 И секретарят Семаия, Натаналовият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садока, на Ахимелеха, Авиатаровия син и на началниците на бащините домове на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазара и един от Итамара.
7 А първият жребий излезе за Иоиарива, вторият за Едаия,
8 третият за Харима, четвъртият за Сеорима,
9 петият за Мелхия, шестият за Меиамина,
10 седмият за Акоса, осмият за Авия,
11 деветият за Иисуя, десетият за Сехания,
12 единадесетият за Елиасива, дванадесетият за Якима,
13 тринадесетият за Уфа, четиринадесетият за Есевава,
14 петнадесетият за Велга, шестнадесетият за Емира,
15 седемнадесетият за Изира, осемнадесетият за Афисиса,
16 деветнадесетият за Петаия, двадесетият за Езекиила,
17 двадесет и първият за Яхаина, двадесет и вторият за Гамула,
18 двадесет и третият за Делаия, и двадесет и четвъртият за Маазия.
19 Тоя беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, по наредбата дадена им чрез баща им Аарона, според както му бе заповядал Господ Израилевият Бог.
20 А останалите левийци бяха: от Амрамовите потомци, Суваил; от Суваиловите синове, Ядаия;
21 от Равия, от Равиевите синове, Есия първият;
22 от исаарците, Селомот; от Селомотовите синове, Яат;
23 а Хевронови синове Ерия, първият; Амария, вторият; Яазиил, третият; Екамеам, четвъртият;
24 от Озииловите синове, Михей; от Михеевите синове, Самир;
25 Михеев брат бе Есия; от Есиевите синове, Захария;
26 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий; Яазиевият син, Вено;
27 Мерариеви потомци чрез Яазия: Вено, Соам, Закхур и Иврий.
28 от Маалия бе Елеазар, който нямаше синове;
29 от Киса, Кисовият син Ерамеил;
30 и Мусиеви синове: Маалий, Едер и Еримот. Тия бяха левиевите потомци според бащините им домове.
31 Както братята им, Аароновите потомци, така и те хвърлиха жребия в присъствието на цар Давида, на Садока, на Ахимелеха и на началниците на бащините домове на свещениците и на левитите, както за по-главните си бащини домове, така и за по-малките си братя.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29