Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 И тези бяха отделенията на Аароновите синове: Аароновите синове: Надав и Авиуд, Елеазар, и Итамар.
2 И умряха Надав и Авиуд преди отца си, и нямаха синове; за това свещенствуваха Елеазар и Итамар.
3 И раздели ги Давид, и Садок от Елеазаровите синове, и Ахимелех от Итамаровите синове според изчислението им в службата им.
4 А намериха се повече началници от Елеазаровите синове нежели от Итамаровите синове; и разделиха се така: от Елеазаровите синове бяха шестнадесет началници на отеческия дом, а от Итамаровите синове осем началници на отеческия дом.
5 И разделиха ги с жребие помежду им; защото управители на светилището и управители на дома Божий бяха от Елеазаровите синове и от Итамаровите синове.
6 И Семаия Натанаиловът син писецът, който бе от Левитите, написа ги пред царя, и князовете, и Садока свещеника, и Ахимелеха Авиатаровия син, и пред началниците на отечествията на свещениците и на Левитите; и вземаше се едно отечествие от Елеазара, и едно от Итамара.
7 А първо жребие излезе на Иоиарива, второ на Иедаия,
8 трето на Харима, четвърто на Сеорима,
9 пето на Мелхия, шесто на Меиамина.
10 седмо на Акоса, осмо на Авия,
11 девето на Иисуя, десето на Сехания,
12 единадесето на Елиасива, дванадесето на Якима,
13 тринадесето на Уфа , четиринадесето на Иесевава,
14 петнадесето на Велга, шестнадесето на Емира,
15 седемнадесето на Изира, осемнадесето на Афисиса,
16 деветнадесето на Петаия, двадесето на Иезекииля,
17 двадесет и първо на Яхина, двадесет и второ на Гамула,
18 двадесет и трето на Делаоия, двадесет и четвърто на Маазия.
19 Тези бяха нарежданията им в службата им за да влазят в дома Господен, според определеното им чрез ръката на Аарона отца им както му заповяда Господ Бог Израилев.
20 А за останалите Левиини синове: от Аврамовите синове бе Суваил; от Суваиловите синове, Ядаия.
21 За Равия, от Равийните синове първий бе Иесия:
22 от Исаарците, Селомот: от Селомотовите синове, Яат.
23 А Хевроновите синове бяха Иерия първий, Амария вторий, Яазиил третий, Иекамеам четвъртий.
24 От Озииловите синове, Михей: от Михеевите синове, Самир.
25 Михеев брат бе Иесия: от Иесийните синове, Захария.
26 Мерариевите синове бяха Маалий и Мусий: Яазиинът син, Вено:
27 Мерариевите синове чрез Яазия, Вено, и Соам, и Закхур, и Иврий.
28 От Маалия бе Елеазар, който нямаше синове.
29 И за Киса: Кисов син, Иерамеил;
30 и Мусийните синове, Маалий, и Едер, и Иеримот. Тези бяха синове на Левитите според отеческите им домове.
31 Хвърлиха и те жребия, както братята им Аароновите синове, пред цар Давида, и пред Садока, и Ахимелеха, и началниците на отечествията на свещениците и на Левитите, колкото за първите си отци толкоз и за по-младите си братя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29