Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Давид и князовете на войнството определиха в службата от Асафовите и Емановите и Иедутуновите синове да пророчествуват с китари и с псалтири и с кимвали; а числото на тези които се занимаваха в службата си беше:
2 от Асафовите синове Закхур, и Иосиф, и Натания, и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророчествуваше под ръката на царя:
3 от Иедутуна, Иедутуновите синове: Годолия, и Иезрий, и Исаия, Семей, Асавия, и Мататия, шестима под наставлението на отца си Иедутуна, който пророчестваше с китари и славословеше Господа:
4 от Емана, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, и Иеримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, и Ромамтиезер, Иосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот:
5 всички тези бяха синове на Емана царския гледач в Божийте слова, определен да възвишава рога. И даде Бог на Емана четиринадесет синове и три дъщери.
6 Всички тези под наставленията на отца си бяха песнопевци в дома Господен с кимвали, псалтири, и китари за службата на дома Божий; а Асаф, Иедутун, и Еман бяха под ръката на царя.
7 И стана числото им с братята им, изучените в пенията Господни, двесте осемдесет и осем, всичките изкусни.
8 И хвърлиха жребия за реда на службата малък и голям, изкусен и ученик наедно.
9 И първо жребие излезе на Иосифа за Асафа: второ, на Годолия; той, и братята му, и синовете му бяха дванадесет:
10 трето, Закхуру; той, синовете му, и братята му дванадесет:
11 четвърто, Иезрию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
12 пето, на Натанаия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
13 шесто, на Вукия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
14 седмо, на Асарила; той, синовете му, и братята му дванадесет:
15 осмо, на Исаия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
16 девето, на Матания; той, синовете му, и братята му дванадесет:
17 десето, Семею; той, синовете му, и братята му дванадесет:
18 единадесето, Азареилу; той, синовете му, и братята му дванадесет:
19 дванадесето, на Асавия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
20 тринадесето, Суваилу; той, синовете му, и братята му дванадесет:
21 четиринадесето, на Мататия: той, синовете му, и братята му дванадесет:
22 петнадесето, Иеримоту; той, синовете му, и братята му дванадесет:
23 шестнадесето, на Анания; той, синовете му, и братята му дванадесет:
24 седемнадесето, на Иосвекаса; той, синовете му, и братята му дванадесет:
25 осемнадесето, Ананию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
26 деветнадесето, Малотию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
27 двадесето, на Елиата; той, синовете му, и братята му дванадесет:
28 двадесет и първо, Отиру; той, синовете му, и братята му дванадесет:
29 двадесет и второ, Гидалтию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
30 двадесет и трето, Маазиоту; той, синовете му, и братята му дванадесет:
31 двадесет и четвърто , Ромамтиезеру; той, синовете му, и братята му дванадесет.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29