Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Давид и князовете на войнството определиха в службата от Асафовите и Емановите и Иедутуновите синове да пророчествуват с китари и с псалтири и с кимвали; а числото на тези които се занимаваха в службата си беше:
2 от Асафовите синове Закхур, и Иосиф, и Натания, и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророчествуваше под ръката на царя:
3 от Иедутуна, Иедутуновите синове: Годолия, и Иезрий, и Исаия, Семей, Асавия, и Мататия, шестима под наставлението на отца си Иедутуна, който пророчестваше с китари и славословеше Господа:
4 от Емана, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, и Иеримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, и Ромамтиезер, Иосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот:
5 всички тези бяха синове на Емана царския гледач в Божийте слова, определен да възвишава рога. И даде Бог на Емана четиринадесет синове и три дъщери.
6 Всички тези под наставленията на отца си бяха песнопевци в дома Господен с кимвали, псалтири, и китари за службата на дома Божий; а Асаф, Иедутун, и Еман бяха под ръката на царя.
7 И стана числото им с братята им, изучените в пенията Господни, двесте осемдесет и осем, всичките изкусни.
8 И хвърлиха жребия за реда на службата малък и голям, изкусен и ученик наедно.
9 И първо жребие излезе на Иосифа за Асафа: второ, на Годолия; той, и братята му, и синовете му бяха дванадесет:
10 трето, Закхуру; той, синовете му, и братята му дванадесет:
11 четвърто, Иезрию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
12 пето, на Натанаия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
13 шесто, на Вукия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
14 седмо, на Асарила; той, синовете му, и братята му дванадесет:
15 осмо, на Исаия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
16 девето, на Матания; той, синовете му, и братята му дванадесет:
17 десето, Семею; той, синовете му, и братята му дванадесет:
18 единадесето, Азареилу; той, синовете му, и братята му дванадесет:
19 дванадесето, на Асавия; той, синовете му, и братята му дванадесет:
20 тринадесето, Суваилу; той, синовете му, и братята му дванадесет:
21 четиринадесето, на Мататия: той, синовете му, и братята му дванадесет:
22 петнадесето, Иеримоту; той, синовете му, и братята му дванадесет:
23 шестнадесето, на Анания; той, синовете му, и братята му дванадесет:
24 седемнадесето, на Иосвекаса; той, синовете му, и братята му дванадесет:
25 осемнадесето, Ананию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
26 деветнадесето, Малотию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
27 двадесето, на Елиата; той, синовете му, и братята му дванадесет:
28 двадесет и първо, Отиру; той, синовете му, и братята му дванадесет:
29 двадесет и второ, Гидалтию; той, синовете му, и братята му дванадесет:
30 двадесет и трето, Маазиоту; той, синовете му, и братята му дванадесет:
31 двадесет и четвърто , Ромамтиезеру; той, синовете му, и братята му дванадесет.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29