Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 За отредите на вратарите: от Кореевците бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.
2 А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;
3 Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.
4 И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият;
5 Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.
6 А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже:
7 Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха храбри мъже.
8 Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.
9 А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.
10 А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);
11 Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.
12 От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом.
13 И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бащините си домове.
14 И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север;
15 за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището;
16 за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.
17 Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама;
18 в Парвар към запад, четирима към пътя, който върви на горе, и двама в Парвар.
19 Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.
20 А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
21 Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините домове на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;
22 а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом.
23 От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците,
24 Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата.
25 А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит; -
26 тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините домове, хилядниците, стотниците и военачалниците.
27 От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.
28 Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син, - всичко посветено от кого да било, - бе под ръката на Селомита и на братята му.
29 От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела.
30 От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
31 Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им домове. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.
32 И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини домове, които цар Давид постави над рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29