Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Израилевите синове според изчислението им, началниците на отечествията, тисященачалниците, и стоначалниците, и чиновниците им които слугуваха на царя по всичко що принадлежи на отделенията, които вхождаха и изхождаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири тисящи във всяко отделение.
2 Над първото отделение, за първия месец, бе Ясовеам Завдииловът син; и в отделението му бяха двадесет и четири тисящи.
3 Той беше от Фарисеевите синове, княз на всичките началници на войнствата, за първия месец.
4 И над отделението на втория месец беше Додай Ахохецът; а на отделението му княз Макелот: в неговото отделение бяха подобно двадесет и четири тисящи.
5 Третий началник на войнството за третия месец беше Ванаия син на Иодая, свещеника първ; и в отделението му бяха двадесет и четири тисящи.
6 Този Ванаия е силният между тридесетте, и над тридесетте; а над отделението му беше Амизават син му.
7 четвъртий за четвъртия месец, Асаил Иоавовият брат, и с него Зевадия син му; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
8 Петий началник за петия месец, Самот Иезраецът; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
9 Шестий за шестия месец, Ирас Екисовът син Текоецът; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
10 Седмий за седмия месец, Хелис Фелонецът, от Ефремовите синове; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
11 Осмий за осмия месец, Сивехай Хусатецът, от Заровците; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
12 Деветий за деветия месец, Авиезер Анатотецът, от Вениаминците; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
13 Десетий за десетия месец, Маарай Нетофатецът, от Заровците, и в отделението му двадесет и четири тисящи.
14 Единадесетий за единадесетия месец, Ванаия Пиратонецът, от Ефремовите синове; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
15 Дванадесетий за дванадесетия месец, Хелдай Нетофатецът, от Готониила; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
16 А над Израелевите племена, княз на Рувимовците бе Елиезер Зехриевът син; на Симеоновците, Сафатия синът на Мааха;
17 на Левитите, Асавия Кемуиловът син; на Аароновците, Садок;
18 на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий Михаиловът син;
19 На Завулона, Исмаия, Авдиевът син; на Нефталима, Иеримот Азрииловът син;
20 На Ефремовите синове, Осия Азазиевът син; на половината Манасийно племе, Иоил Феданевият син;
21 На половината Манасиино племе в Галаад, Идо Захариевът син; на Вениамина, Ясиил Авенировът син;
22 На Дана, Азареил Иероамовът син. Тези бяха князове на Израилевите племена.
23 Но Давид не взе числото им от двадесет години и по-долу на възраст; защото Господ рече, че ще умножава Израиля както звездите на небето.
24 Иоав Саруинът син начна да брои, но не свърши защото падна за това гняв над Израиля; заради това не се внесе числото между повествуванията на летовниците за цар Давид.
25 А над царските съкровища бе Азмавет Адииловът син; и над съкровищата на полетата, на градовете, и на селата, и на твърделите, Ионатан Озиевът син;
26 а над тези които работеха на полето за земледелие, Езрий Хелувовът син;
27 а над лозята, Семей Раматецът; а над прихода на лозята за влагалища на вино, Завдий Сифамиев;
28 а над маслините и черниците които бяха във полето, Вааланан Гедерецът; а над влагалищата на елея, Иоас;
29 а над говедата които пасяха в Сарон, Ситрай Саронецът; а над говедата които бяха в доловете, Сафат Адлаиевът син;
30 а над камилите, Овил Исмаилецът; а над ослите, Ядаия Меронотецът;
31 а над овците, Язиз Агарецът. Всички тези бяха настойници на имота на цар Давида.
32 А Ионатан Давидовът син беше съветник, мъж разумен и книжник; а Иехиил Ахмониевът син беше с царските синове;
33 а Ахитофел, царски съветник, а Хусай Архиецът, приятел на царя;
34 а по Ахитофела, Иодай Ванаиевът син и Авиатар; а военачалник царев, Иоав.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29