Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Израилевите синове според изчислението им, началниците на отечествията, тисященачалниците, и стоначалниците, и чиновниците им които слугуваха на царя по всичко що принадлежи на отделенията, които вхождаха и изхождаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири тисящи във всяко отделение.
2 Над първото отделение, за първия месец, бе Ясовеам Завдииловът син; и в отделението му бяха двадесет и четири тисящи.
3 Той беше от Фарисеевите синове, княз на всичките началници на войнствата, за първия месец.
4 И над отделението на втория месец беше Додай Ахохецът; а на отделението му княз Макелот: в неговото отделение бяха подобно двадесет и четири тисящи.
5 Третий началник на войнството за третия месец беше Ванаия син на Иодая, свещеника първ; и в отделението му бяха двадесет и четири тисящи.
6 Този Ванаия е силният между тридесетте, и над тридесетте; а над отделението му беше Амизават син му.
7 четвъртий за четвъртия месец, Асаил Иоавовият брат, и с него Зевадия син му; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
8 Петий началник за петия месец, Самот Иезраецът; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
9 Шестий за шестия месец, Ирас Екисовът син Текоецът; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
10 Седмий за седмия месец, Хелис Фелонецът, от Ефремовите синове; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
11 Осмий за осмия месец, Сивехай Хусатецът, от Заровците; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
12 Деветий за деветия месец, Авиезер Анатотецът, от Вениаминците; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
13 Десетий за десетия месец, Маарай Нетофатецът, от Заровците, и в отделението му двадесет и четири тисящи.
14 Единадесетий за единадесетия месец, Ванаия Пиратонецът, от Ефремовите синове; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
15 Дванадесетий за дванадесетия месец, Хелдай Нетофатецът, от Готониила; и в отделението му двадесет и четири тисящи.
16 А над Израелевите племена, княз на Рувимовците бе Елиезер Зехриевът син; на Симеоновците, Сафатия синът на Мааха;
17 на Левитите, Асавия Кемуиловът син; на Аароновците, Садок;
18 на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий Михаиловът син;
19 На Завулона, Исмаия, Авдиевът син; на Нефталима, Иеримот Азрииловът син;
20 На Ефремовите синове, Осия Азазиевът син; на половината Манасийно племе, Иоил Феданевият син;
21 На половината Манасиино племе в Галаад, Идо Захариевът син; на Вениамина, Ясиил Авенировът син;
22 На Дана, Азареил Иероамовът син. Тези бяха князове на Израилевите племена.
23 Но Давид не взе числото им от двадесет години и по-долу на възраст; защото Господ рече, че ще умножава Израиля както звездите на небето.
24 Иоав Саруинът син начна да брои, но не свърши защото падна за това гняв над Израиля; заради това не се внесе числото между повествуванията на летовниците за цар Давид.
25 А над царските съкровища бе Азмавет Адииловът син; и над съкровищата на полетата, на градовете, и на селата, и на твърделите, Ионатан Озиевът син;
26 а над тези които работеха на полето за земледелие, Езрий Хелувовът син;
27 а над лозята, Семей Раматецът; а над прихода на лозята за влагалища на вино, Завдий Сифамиев;
28 а над маслините и черниците които бяха във полето, Вааланан Гедерецът; а над влагалищата на елея, Иоас;
29 а над говедата които пасяха в Сарон, Ситрай Саронецът; а над говедата които бяха в доловете, Сафат Адлаиевът син;
30 а над камилите, Овил Исмаилецът; а над ослите, Ядаия Меронотецът;
31 а над овците, Язиз Агарецът. Всички тези бяха настойници на имота на цар Давида.
32 А Ионатан Давидовът син беше съветник, мъж разумен и книжник; а Иехиил Ахмониевът син беше с царските синове;
33 а Ахитофел, царски съветник, а Хусай Архиецът, приятел на царя;
34 а по Ахитофела, Иодай Ванаиевът син и Авиатар; а военачалник царев, Иоав.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29